113646. lajstromszámú szabadalom • Önhordó vasbetonfödém

MAGYAR KIRÁLYT ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113646. SZÁM. — VIFI/a. OSZTÁLY. Önhordó vasbetonfödém. Bösiiiger Ziegelwerke Stefan Kriser cég Pezinok (Csehszlovákia). A bejelentés napja 1935. évi március hó 23-ika. A találmány oly önhordó vasbcLonfödém, mely — lényegileg — négyszögű kereszt­metszetű, többcsatornás formakövekből, to­vábbá ugyancsak csatornáktól átjárt, la-5 pos talp-formakövekből és azok között lévő vasbetonbordákból áll. Az ilyen, egymással összekötött elemekből álló födém önhordó, kis súlvú és nagy szilárdságú, zári egészei alkot. 10 A rajzon a találmány megoldási pél­dája látható. Az 1. ábra két, egymás mellé, élére állított többcsatornás formakő keresztmetszete. A 2. ábra két ugyanolyan, de lapjára fck-15 tetett formakő keresztmetszete. A 3. ábra különbözőképpen csoportosí­tott, többcsatornás formakő, lapos talp­formakövekkel és vasbclongerenda-töltés­sel együtt, keresztmetszetben. A 20 4. ábra két egymás mellett elhelyezett, többcsatornás formakövet, vasbeton­gerenda-töltések és lapos talp-formakövek közbeiktatásával, hosszmetszetben szemlél­tet. Az 25 5. ábra, lényegileg, négyszögkeresztmeít­szetű, többcsatornás formakövek egyiké­nek távlati nézete. A 6. ábra a lapos talp-formakövek egyiké­nek távlati nézete, a 30 7. ábra felülnézete, a 8. ábra oldalnézete, a 9. ábra pedig végnézete. A találmány szerinti, önhordó vasbeton­födém, lényegileg, négyszögkeresztm&tszeitű, 35 többcsatornás (v) formakövekből áll, me­lyeket tetszőlegesen illeszthetünk egymás­hoz és melyek egymással hornyolás révén kapcsolódhalnak, mint az 1—3. ábrákon látható; a födém továbbá csatornáktól át­járt, lapos (s) talpformakövekből és ezek 40 közölli (u, ü, u", u'") vasbetonbordák­ból vagy töltésekből ál.l, amint azt alább közelebbről ismertetjük. Az 1—5. ábrákon különböző helyzetek­ben szemléltetett, többcsatornás (v) for- 45 makő alapalakja derékszögű négyszögű ha­sáb, melynek négy (1, 2, 3, 4) oldaláni (1. és 5. ábra) magukban véve ismert hor­nyok és bordák vannak, melyek a forma­kövek egymáshoz sorakoztatott helyzeté- 50 ben egymással kapcsolódnak (1—3. ábrák). Az (1) oldalnak hosszirányú (a) nyelve vagy bordája, a (2) oldalnak hosszirányú (b) nyelve, a (3) oldalnak pedig két (c, d) nyelve és végül a (4) oldalnak két (e, f)í 55 nyelve van. A (3) és (4) oldalaknak (c, d), illetve (e, f) nyelvpárai között egy-egy (g), illetve (h) horony van, melyeknek szélessége az (a, b) nyelvek szélességével egyezik úgy, hogy a (v) formakövek, egy- 60 máshoz képest, különbözőképpen elfordí­tott helyzetben alkalmazhatók, amikor is a nyelvek egyike mindig a többi nyelv kö­zötti hornyok egyikével kapcsolódik (1—3. ábra). A hornyoknak és nyelveknek egy- 65 mástól és a sakkoktól való távolságát úgy választjuk meg, hogy a formakőfelületek imént említett cserélése lehetővé váljék. A (v) formakő (1) oldalának továbbá, a találmány szerint, kettős (i) vállrésze vagy lépcsőfoka van (1. ábra), melyeknek 70 határoló felületei vízszintesek és függé­lyesek, vagy esetleg kissé ferdék is lehet­nek. A kettős vállrész célja, hogy az (u, u', u", stb.) vasbetongerendatöltések szá-

Next

/
Thumbnails
Contents