113640. lajstromszámú szabadalom • Eljárás csövek keményfémből való előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS Í13640. SZÁM. — Xll/e. OSZTÁLY. Eljárás csövek keményfémből való előállítására. Tűbe Keclucing* Corporation cég-, Xew-York. A bejelentés napja 1934. évi julius hó 28-ika. Németországi elsőbbsége 1934. évi julius hó 10-ike. A találmány az a legutóbbi időben is­meretessé vált fémcsövek előállítására vo­natkozó eljárás, mely szerint a csövet, vastag csőalakú munkadarabnak zarándok-5 hengerműben hideg állapotban való mé­retcsökkentésével állítják elő. Zarándok­hengerlő eljáráson emellett oly eljárás is értendő, amelynél a munkadarabot lépé­senként tolják előre és azonnal a végleges 10 keresztmetszetre redukálják anélkül azon­ban, hogy az az előretolással felváltva vissza is tolatnék. Ezt a zarándokhengeres eljárást csövek hidegúton való előállítá­sára újabban olyan excentrikus munkafelü-15 letű hengerszektorokkal foganatosítják, amelyeknek tengelye ide-odamenő szánban ágyazott úgy, hogy az excentrikus munka­felületek, a megmunkálásuk közben rög­zített munkadarabon legördülnek. Ez az 20 eljárás egyetlen munkamenetben, köz­benső izzítások nélkül, igen nagymérvű redukciót tesz lehetővé. Emellett az elő­állítandó cső különösen egyenletes és pon­tos méretű falvastagsága is elérhető. 25 A találmány lehetővé teszi még e pon­tosság fokozását és főleg annak meghíz­ható módon való biztosítását, mimellett a csövek zarándokhengerműben hidegen való i redukálásának egyéb nagy előnyei nem-30 csak megmaradnak, hanem részben még fokozódnak is, amennyiben — amint azt a találmány célozza — keanénvfémből, kü­lönösen azonhan vas- vagy acélcsövekről van szó és a kihengerlés kúpos tövisen 35 történik. Az eljárást a találmány szerint úgy fo­ganatosítjuk, hogy a kaliberjével a munka­darabot körülfogó két hengerszektor előtt, az excentrikus munkafelületeknek a 40 munkadarabon való legördülése közben, a munkadarabon semmi vagy csak a gya­korlatilag elgondolható legcsekélyebb mennyiségű anyag vetődik fel. E célnak megfelelően kell mindegyik hengerszektor excentrikus munkafelületét kiterjeszteni és 45 kalibrálni, valamint a kúpos tövist is ala­kítani és beállítani. A redukálási folyamat közbeni munkaellenállást így a legkisebbre csökkentjük, aminek az a következménye, hogy a redukció pontosságát és egyenletes- 50 ségét rázkódtatások vagy a munkadarab és a szerszám anyagában fellépő feszültsé­gek és feszültségkiegyenlítődések a lehető legkevésbbé befolyásolják. Ily zavaró je­lenségek egyebként éppen keményfémnek 55 zarándokhengerműben hidegen való hen­gerlésénél (habár csekély mérvben is) mindig elvárhatók, ama nagy ellenállás folytán, amelyet a keményfém hideg álla­potban a megmunkálással szemben kifejt, fin A javított eljárás előnye azonban számba­vehető mérvben csak akkor mutatkozik, ha a munkadarabot — mint jeleztük — a hengerszektorok megmunkálás közben rög­zítik, azaz elmozdíthatatlanul fogvatartják 65 (nem pedig az esetleges kényszer kapcso­lás, [légnyomás, rugónyom ás] tartja azt a hengerszektorokkal érintkezésben, mint­hogy a kényszerkapcsolásos érintkezés pon­tatlanságok hibaforrása) és a munkadarab 70 a hengerlőszerszámokkal alakzáróan érint­kezésbe van hozva. A falvastagság állandó méretének a to­vábbi biztosítására az axiális irányban be­állítható kúpos tövist használjuk fel arra, 75 hogy a (gép kopásánál, de kezdetben való használatánál is) gyakorlatilag elkerülhe­tetlen eltéréseknél a kúpos tövis és a hengerszektorok munkafelülete közötti vi­szonyt a kívánt módon fenntartsuk. Ez a 80

Next

/
Thumbnails
Contents