113598. lajstromszámú szabadalom • Drótspirálissal összefűzött, repülőlapokból álló tömb

M A 6YA R KIR Á LY1 WB3j| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113598. SZÁM. — IX/a/b. OSZTÁLY. Drótspirálissal összefűzött, repülőlapokból álló tömb. Plán Jenő zenetanár Budapest. A bejelentés napja 1934. évi november hó 30-ika. Repülő lapokat tömbbé, drótspirálissal oly módon egyesítik, hogy azt a lapok vagy ívek szólein egymástól egyenlő tá­volságokban kiképezett lukakon átfűzik, 5 A spirálissal összefűzött tömb szétnyitá­sakor a lazán befogott lapok, a spiráli­son tetszőlegesen elfordíthatók, úgy hogy a tömböt kinyitva, annak lapjai a spirá­lis alsó felére csúsznak és így vízszintes 10 felületen felfekszenek, minek következté­ben a spirális menetei a lapok között ki­állanak. A kiálló spirális-menetek kiváltképen ha azok nagyobb átmérőjűek, különösen 15 írás köziben zavarnak, mert a tömb bal­oldalán való írásnál a kéz, a kiálló spirá­lisba ütközik, arra kénytelen rátámasz­kodni és a kéz e kényelmetlen helyzetben nemcsak gyorsan kifárad, hanem még a 20 spirális menetei is nyomják. E hátrányokat a találmány értelmében oly módon szüntetjük meg, hogy a töm­bön, melyeknél az egyes lapokat vagy íveket, azok szélein egymástól egyenlő 25 távolságban kiképezett Inkákon átvezetett drótspirális tart össze, oly kitámasztó­szerveket alkalmazunk, melyek a tömb szétnyitásakor a tömb fedőlapjainak a drótspirál alsó részére való süllyedést, 30 illetve a vízszintes alapra való felfekvését megakadályozzák. E kitámasztószerveket alkalmazhatjuk ia spirális menetein belül. Kitámasztó szervként pl. a spirálisba helyezett lécet, 35 idomdarabot alkalmazhatunk. Ki t á m a s zt ó s ze r vk én t a lka 1 ma zh a t j uk a bekötési táblával ellátott tömbök mere­vített hátlapját is. Ebben az esetben a spirálissal kapcsolt merevített fedőlapok, 40 valamint e fedőlapokkal összekötött, a spirálist körülölelő, merevített hát-rész akadályozzák meg, hogy a tömb lapjai szétnyitott állapotukba a spirális aljára kerüljenek és így a spirális a lapok kő­zül kiálljon. 45 Ismeretes olyan megoldás, hogy a spi rális külső felületét, bekötési táblák hát­lapjának megfelelően papírral vagy vá­szonnal burkolták abból a célból, hogy a tömbnek tetszetősebb külsőt kölcsönözze- 50 nek. Ezzel azonban a fentjelzett célt nem érték el, mert a spirálist körülfogó simu­lékony puha anyag a találmány értelmé­ben vett kitámasztószervként nem mű­ködhetett és így a tömb szétnyitásakor 55 nem is tudta megakadályozni .a spirális nem kívánatos kiemelkedését. A leírásban a tömb alatt általában mindenfajta, röpülőlapokból vagy ívek­ből spirálissal összefűzött blokkot, köny- 60 vet, füzetet, melyek bekötéssel, fedőlap­pal is el lehetnek látva, értünk. A találmányt magyarázó néhány kivi­teli példát mutat a mellékelt rajz, ahol az 1. ábra spirálissal összefűzött tömböt 65 kitámasztó szerv nélkül, a 2. és 3. ábra a találmány szerinti ki­támasztó szervvel elölnézetben, nyitottan mutatja, a 4. ábra a 8. ábra feiülnézete, a tömb 70 csukott állapotában. Az 5. ábra kitámasztószervként kiképezett bekötési táblát mutat oldalnézetben. Azo­nos hivatkozási számok, azonos alkatré­szeket jelölnek. 75 Az (1) spirális a (2) fedőlapokat és a (3) lapokat fűzi össze. A spirálisan (ó) vége a spirális utolsó menetére van haityin. A (4) a vízszintes alapot jelöli. Az 1. ábrán látható, hogy a tömb nyi- 89

Next

/
Thumbnails
Contents