113568. lajstromszámú szabadalom • Berendezés lencserácsos filmeknek vetítés útján való másolására

MAGYAR KIRÁLYI wffll SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113568. SZÁM. — IX/f. (Vll/d). OSZTÁLY. Berendezés lencserácsos filmeknek vetítés utján való másolására. Opticolor Aktiengesellschaft, Glarus (Svájc), mint a Siemens & Halske Aktiengesellschaft berlin­siemensstadti cég" jog'utóda. I. Pótszabadalom a 111190. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1933. évi október hó 19-ike. Németországi elsőbbsége 1933. évi junius hó 19-ike. A törzsszabadaloűi berendezés lenose­rácsos filmeknek vetítés útján való má­solására, melynél megfelelő eszközök az objektivnyílás virtuális képeit létesítik 5 úgy, hogy az objektív úgy hat, mintha nyílása a valóságosnál nagyobb volna. Evégett a törzsszabadalom szerint sík­tükröket helyezünk el egymás alatt és az objektív optikai tengelyével párhuzamo-10 san oly módon, hogy a film felől a tük­rökben látott objektivnyílásokat is ki­használjuk. Ekkor a szélső szűrőzónákhoz tartozó képrészek másolását a síktükrök közvetítésével végezzük. 15 Az ilyen berendezéseknél az objektív­nyílásnak nemcsak a megkívánt számú képe jelenik meg, hanem a képek száma általában végtelen nagy. Ennek folytán a fény a másoló filmet erős hajlással éri 20 el és több kép létesül, mint amennyi a szűrőzónák száma. Ez a fény ezenkívül az objektíven oly nagy hajlásszöggel ha­lad át, hogy a korrigált képszöget túllép­jük, ami életlenséget okoz. 25 A találmány értelmében ezt a hátrányt úgy küszöböljük ki, hogy a sugármenetbe fényrekeszszerű eszközöket helyezünk el, oly módon, hogy a filmtől az objektiv­nyílás virtuális képeinek csak néhánya 30 látszik, míg a többi virtuális képet léte­sítő fény útját elrekesztjük. Az ábra a találmány szerinti berende­zés példakénti foganatosítási alakja. Az (1) filmet a (2) objektívvel szemben 85 úgy helyezzük el, hogy a filmtől tekintve a (3) és (4) síktükrökben az objektív ké­peit látjuk. A film felől látott objektiv­nyílást az (5) kettős nyíl jelöli. A film felől az (5) objektivnyílás mellett az (5') ós (5") képeket is látjuk. Az (1) filmen át- 40 haladó fény ekkor részben közvetlenül, részben a (3), illetőleg (4) tükrökön való tükrözés után jut az (5) objektivnyílásba. Az elrendezés az objektív másik oldalán szimmetriás lehet ós akkor a másoló fii- 45 met ott helyezzük el, vagy pedig az objek­tív mögött sík- vagy hajlított (6) tükröt alkalmazunk, amely a fényt a (2) objek­tíven és (3) és (4) tükrökön keresztül veri vissza a másolófilmre. Ilyenkor az eredeti 50 és másoló filmet a filmlencsék tengely­irányában, kissé az optikai tengely alatt, illetőleg fölött helyezzük el. Hogy elkerüljük azt, hogy az a fény, amely a másolandó filmtől indul ki és 55 melyet a (3) és (4) tükrök többszörösen visszavernek, a .(2) objektívbe, illetőleg annak (5) nyílásába jusson és mint káros szórt fény a másolófilm fényérzékeny ré­tegét befolyásolja, a (7) és (8) fényernyő- 60 ket úgy rendezzük el, hogy a film felől csak az (5) nyílás és annak két (5') és (5") képe látható, az objektivnyílás többi képe nem. A (7) és (8) fényernyőket közelítő­leg a képablak jobboldalát az objektív 55 jobboldalával összekötő egyenesben és ugyanígy a baloldalakat összekötő egye­nesben helyezzük el. Ezenkívül a (3) és (4) tükrök nagysá­gát csak akkorára választjuk, ami okvet- 70 lenül szükséges ahhoz, hogy a film vala-

Next

/
Thumbnails
Contents