113529. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szárítógépekhez a szövet laza feltűzdelésére

Megjelent 1935. évi december hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113529. SZÁM. —• XIV/e. OSZTÁLY. Berendezés szárítógépekhez a szövet laza feltüzdelésére. C. H. Weisbach Kommanditgesellschaft cég Chemnitz. A bejelentés napja 1935. évi március hó 30-ika. Németországi elsőbbsége 1934. évi junius hó 4-ike. Tűs lánccal dolgozó szárítógépeknél már régóta törekszenek arra, hogy a szö­vet feltiizdelése lazán történjék, hogy a szövet a szárítási folyamat közben hossz-5 irányban zsugorodhassák. Az ily célú összes ismert berendezések azon alapul­nak, hogy a feltűzendő anyagot a tűs lánc járásánál nagyobb sebességgel táplál­ják be. 10 A rajzon a találmány könnyeb megér­tése céljából felvázoltuk az ismert beren­dezéseket is, melyek egymástól csak szer­kezeti kivitel tekintetében térnek el. Az összes berendezéseknél (a) a feltűzendő szö-15 vet, (b) a tűs lánc, (c) a köralakú feltüző­kefe, (e) pedig az e kefe elé iktatott, a szövetet vezető szerv, mely lemez vagy henger lehet és melynek magassági hely­zete állítható 20 Az 1. ábra szerint az (e) vezetőszerv oly magas, hogy a szövet a tűs lánc egyenes részével beállítható nagyságú szöget zár be ós, amint ezt a 2. ábra mutatja, két-két (d, dl) tű között derékszögű 1, 2, 3 há-25 romszög átfogóját alkotja. Ha a (d) tűvel már felnyársalt (a) szövetet a (c) feltüző­kefe a (dl) tűre is lenyomja, a szövetnek a két (d, dl) tű között (f) ráncot kell al­kotnia, mert az említett háromszög átfo-80 Sója hosszabb e háromszögnek a tűk egy­mástóli távolsága meghatározta alapnál. A rajz 3. ábrája olyan ismert berende­zést mutat, amelynél az (a) szövet széle a vezetőszerv elhagyása után (g) állvány -35 felületek felett csúszik tova, mely (g) fe­lületek felett egy-egy (h) kefekerék van, mely közvetlenül a (c) feltüzőkefe előtt jár. E (h) kefekerekek mindegyikét a tűs lánc tengelyére erősített (i) fogaskerék 40 nagyobb sebességgel forgatja, mint amely­lyel a (b) tűs lánc maga jár, úgy hogy a szövet ez esetben is a (c) feltüzőkefe elé ráncokat alkotva jut. A 4. ábra olyan ismert berendezést mu­tat, melynél a tűk a lánctagokkal össze- 45 kötött tömböcskékbe vannak erősítve, melyek a lánc körülfutása alkalmával a lánckeréken sugárirányban szétnyílnak. A tűk a szövetet e nyitott helyzetükben veszik fel és mikor a lánc az egyenes 50 vonalú részen halad az említett tömböcs­kék újból záródnak, úgy hogy a tűkre nyársalt szövetnek két-két tű között rán­cot kell alkotnia. Ha a feltüzdelést rán­cok nélkül kivánjuk végezni, a két fel- 55 tüzőkefét és az te) vezetőszervet a tűs lánc egyenesvonalú része fölé a 4. ábrán (cl) és (el) betűkkel jelzett helyzetbe hoz­zuk. Az 5. ábra szintén ismert berendezést 60 mutat. Ennél a (c) feltüzőkefe elé mind­egyik szövetszélhez egy-egy (k, 1) görgő­párt iktatunk, mely a tűs láncnál na­gyobb sebességgel jár, úgy hogy az a (k) görgőpárral a feltüzdelés helyéhez 55 táplált árunak a (c) feltüzőkefe előtt rán­cokat kell alkotnia. A találmány a szóbanforgó szárítógépek oly javítását célozza, melynek folytán a lánctól a szövet közepe felé sugárszerűen 70 elhelyezkedő ráncok a feltüzdelés helyé­nek közelében rögzítődnek, hogy a szövet szélei vastagabb vagy kevésbbé engedé­keny áru esetében a tűkről túlságosan könnyen ne válhassanak le. E hátrány 75 elhárítására javasolták ugyan már egy második kefekerék alkalmazását a fel­tüzőkefe mögött, mely msodik kefekerék a szövet szélét a tűs láncra ismételten le-

Next

/
Thumbnails
Contents