113522. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és szer lisztek és tészták sütőképességének fokozására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI RIRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113532. SZÁM. x/j. OSZTÁLY. Eljárás és szer lisztek és tészták sütó'képességének fokozására. Hauff Ericli mérnök, Bérli íi-Liehteiiberg. A bejelentés napja 1934. évi május hó 1-je Németországi elsőbbsége 1933. évi május hó 2-ika. Kicsirázott gabonából készült lisztek jelentékeny mennyiségű proteolitos fer­mentumot tartalmaznak, melyek sütő­képeaségüket nagyban csökkentik. A pro-5 teolitos fermentumok a tésztafaépződésné] keletkező síkérhártyájfiskákat, mel yek • nek az a fontos szerepe, hogy a tészta­lazításhoz, szükséges erjedési szénsavad visszatartsák!, enzima,tikusan szétbontják 10 s ezzel mechanikai tulajdonságait ront­ják Ennek az a következménye, hogy a sikérhártyácskák ne,m tudnak ellentállni az erjedési szénsav nyomásának és így ez eltávozik, ami által a tészta összeesik. 15 A proteolitos fermentumok különösen nagy mértékben oly lisztekben fordulnak elő, melyek előállításukból kifolyólag ugyan nem tartalmaznak káros mennyi­ségű proteolitos enzimeket, melyekhez 20 azonban sütőíképességiik növelésére ma­iáitatermékeket, pl. malátalisztet kevertek hozzá. Ezzel azt. érték el. hogy az élesztő­nek, vagy egyéb erjesztőanyagnak ele­gendő menyiségű erjeszthető cukor állt 25 rendelkezésére, hogy erős szénsavfejlődés következtében a tészta lazítása növeked­jék. Az erjeszthető cukrokat részben a malátatermékek faritalrnazzák, másrészt viszont a keményítőnek a malátában lévő 30 diasztáze által való szétbontása folytán keletíkezmek. A sütési eljárás közben az ilymódon keletkező cukrok folytatólago­san pótolják a felhasznált cukorfajtákat, melyek az alkalmazott malátatermékek-35 ben eredetileg jelen voltak. E kedvező hatás mellett a felhasznált malátakész,ít­ményeknek az a, nagy hátránya, hogy a kívánt diasztatikus, keményítőt elcukro­sító enzimeken kívül még lényeges meny-40 nyiségű proteolitos fehérjét szétbontó fermentumokat is tartalmaznak. Ezek idézik elő a kicsírázott gabonákból előállít tott- liszteknél a sikérhártyácskáik enzima­tikus szétbontását. Különösen a sikérsze­gény búzából előállított lisztek sükértar- 45 talma igen érzékeny a proteolitos fermen­tumoklkal szemben, úgy, hogy malátater­mékek használatánál az elérni kívánt ja­vító hatás mellett a sikérnek nemkívána­tos gyengítése is bekövetkezik, amivel 50 gyakran oly gyenge minőségű süteményt kapunk, hogy a mailátahozzáadás előnyé­ről le kell mondanunk. Beigazolódott, hogy a lisztek és tészták sütőképességét lényegesen megjavíthatjuk, 55 ha ezekhez az anyagokhoz a fehérje bom­lástermékeit, pl. peptonokat, albumozá­kat, kirineket, peptideket sitb. adunk. Ezek az anyagok a proteolitos enzimek káros hatásait általában, tökéletesen kiküszöbö- 60 lik. Különösen előnyösnek bizonyultak pl. a tejből, vagy kazeinből kapott albumozák és pepitídek. A lisztek és tészták sütőképes­ségének növelésére ,azonban szintétikusan előállított fehérje bomlástermékeket is 65 a lk al maz h altunk. A fehérjei bomlástermékeknek maláta­termékekkel való együttes alkalmazásával lehetségessé válik a malátatermékebben jelenlévő proteolitos fermentumok kárté- 70 kony hatásának kiküszöbölése és a diasz­tatikus fermentumok kívánatos erjedés­serkentő hatásának a legnagyobb mérték­ben vialö kihasználása. A találmáiny sze­rinti eljárással tehát a kicsirázott, gabona- 75 ból előállított liszteket, továbbá a sütő­képesség növelésére malátatermékekkel kevert liszteket is nagymértékben feljavít­hatjuk. A javítandó lisztekhez, vagy tésztákhoz 80

Next

/
Thumbnails
Contents