113455. lajstromszámú szabadalom • Áramreduktoros árammérő

Megjelent 1935. évi december hó 2-án. MAGYAR KIRÍLYI ^^^^ SZABADALMI BIRÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 113455. SZÁM. — VH/d. OSZTÁLY. Áramreduktoros árammérő. Reich Ernő gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1934. évi augusztus hó 31-ike. Oly állam reduk tor ral kapcsolt, vagy összeépített árammérőknél, ahol az áram­reduktont: a vezetéken szokták megerősí­teni (egy vezetős áramrednktort), a vas-5 magot vagy két részből készítik, vagy pe­dig szerelésnél a vezetéket a vasmagon átfűzik. A kétrésziű vasmag hátránya, hogy kü­lön a vasmagot összefogó és külön a ve-10 zleltéken rögzítő szervekre van szükség, mig az egyrészű vasmagnál a vezetőnek keresztülfűzése, különösen vastagabb ve­zetőknél és magas feszültségnél körül­ményes. 15 A találmány oly megoldást javasol, * amelynél a kétrészű vasmag összefogó' szervei azonosak az áramreduktor, vagy a vele összeépített jelzőműszert a vezeté­ken rögzítő szervekkel. 20 E megoldás előnye, hagy a rögzítő szer­vek meghúzásakor egyidejűleg biztosít­juk azt, hogy az áramreduktor vasmagja szorosan szorítódilk, miáltal a helyes sze­relést őil független mérési pontosságot ér-25 hetünk eil. A mellékelt rajz találmány szerinti ké­szülék példaképeni kiviteleit .tünteti fel. Az 1. ábra az áraimreduktorral összeépített 30 jieílzőműszert mutatja az áramreduktor hosszmétsizetéveil. A 2. ábra annak felülnézete, a 3. ábra pedig egy oly kivitelt tüntet feli, amelynél az áramreduktor peremes 35 kivitelű. Az 1—2. ábrán (1) a vezetéket, (2) a jeilzőiműíszer házát jelzi, amelyből a (4) áramnedukltoir vasmagok nyúlnak ki. Az aramneduktor (12) tekercselése a jelzőmű-40 szer háizában lehet. Az áramreduktor (4) vasmagjának mindkét oldalán (6) támaszlemezek van­nak, amelyek (5, 5') csapokra elforgatha­tóan és oldalirányban elcsiúsztathatóan támaszkodniak. 45 A (10) záró vasmagon kérészit iilmenő (9) csavarorsó vége horogalakú és e horog az (1) vezetékre támaszkodik. Az áramreduktor, ill. árammérő felerő­sítése most már úgy történik, hogy a (6) 50 lemezeket a (4) vasmagokkal azonos irányba fordítjuk, az (1) vezetéket a (4) vasmagok közé helyezzük, a (9) csavar­horogját a vezetékbe' akasztjuk és a (10) záró vasmagot a (11) csavaranyával 55 meghúzva, a vezetéket a (6) lemezekhez szorítjuk, miáltal az árammérő az (1) ve­zetéken rögzítődik. E megerősítési művelet rendkívül gyor­san eszközölhető. 60 A (6) lemezeket előnyös nem permeabi­lis anyagból készíteni és olymódon, hogy azok rögzített helyzetben a (4) vasmago­kon túl nyúlnak és ezáltal a (10) záró vas­magot alul-felül és oildaltirányban közre- 65 fogják úgy, hogy a zárólemez pontos visszahelyezés© és így mágnesesen is pontos zárása biztosítva van. Abban az esetben, ha az áramreduktor vasmagját t öt ne g g y á r tásszerűen gyárt- 70 juk, egyszerűbb ós olcsóbb megoldást mutat a 3-ik ábra, amelynél a (4) vaiss­magnak (16) pereme van és a peremrie támaszkodik a „C" betű alakúan kikép­zett (10) záróvasimag. 75 A (18) rögzítőcsavar ágyazása szántén a (10) vasmagban van. Az (1) vezeték pedig megszorított helyzetben a (19) ék­horonnyal elli át ott lemezlekre támaszko­dik. 80

Next

/
Thumbnails
Contents