113401. lajstromszámú szabadalom • Gépszán

MAGYAR KIRÁLYI qgSZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS " 113401. SZÁM. — XX/a. OSZTÁLY -T OO Gépszán. Bakó Lajos magánzó Miskolc. A bejelentés napja 1934. évi március hó 19-ike. Ismeretesek ugyan eddig is ia sport- és közlekedési célokra használatos erőgép­pel hajtott szánok, melyeknél a hajtógép a szán hossztartóinak meghosszabbításé -5 val megfelelő módon kialakított keretbe van beépítve és a hajtóerőt megfelelő erő­átviteli szervek révén az ugyanezen ke­retbe beépített csapágyakban forgatható tengelyen levő hajtókeré'kre viszik át. Az 10 ily módon gépi erővel forgatott hajtóke­rék maga előtt tolja a szánt. Ilyen elrendezésű gépszánoknak az a hátránya, hogy teherbíróképességük a hajtókerék és pályafelület közötti súrló-15 dási (adhéziós) tényezőtől függ és ennek nagysága határt szab a terhelésnek. A találmány szerinti gépszán az isme­retes szerkezetektől annyiban különbözik, hogy a hajtóerőt adó gép a szán hossz-20 tartói által alkotott állványba építhető be és annak nyomatékát megfelelő módon elrendezett erőátviteli szervek révén fo­gazott szántalpakra visszük át, melyek hatásosan és oly nagy felületen fekszenek 25 fel a pálya felületére, hogy a szán to­vábbítására alkalmasak. E találmány bár­milyen szánon, sport-, valamint közleke­dési célokra is alkalmazható. A találmány lényegében négy fogazott 80 szántalpból áll, melyek párosan elren­dezve közrefogják az ezidőszerint is hasz­nálatos szánoknál alkalmazott sima szán­talpakat. A gépszán tehát mindkét olda­lán három-három szántalpon nyugszik, 35 melyek közül a két középső szántalpn ak sÉma alsó (csúszó) felülete van, míg a mellettük balra és jobbra párhuzamosan elrendezett ., szántalpaknak kapaszkodó (fogazoti)áTsó felülete van. A csúszó szántalpakra erősített oszlopokon van­nak a szán hossztartói, ezek az összekötő kereszttartókkal együtt a gép alvázát alkotják, melyeken a terhelésit befogadó­kocsiszekrény van elhelyezve. Az alvás­nak a csúszó szántalpaktól és hossztartók- 45-tói határolt belső tere úgy van kialakítva, hogy abban a szán továbbításához szük­séges erőgép és hajító-, illetve erőátviteli szervek, valamint egyéb berendezések, pl. kormány, fék stb- elhelyezhetők. A 50 csúszó szántalpak mindkét oldalán avval szilárdan összeerősített védő lemezfalak vannak olymódon kialakítva, hogy azok a szántalp és a védőlemezek közötti hé­zagban mozgó kapaszkodó szántalpakaft 55 egyértelműen meghatározott módon ve­zetik. Az alvázba beépített erőgép főten­gelye a csúszó- és kapaszkodó szántal­pakra célszerűen merőlegesen, kereszt­irányban van elhelyezve és megfelelő 60 módon ágyazva. E főtengelyre, mind­egyik kapaszkodó szánitalp fölött egy-egy fogaskerék van felékelve, melyek a ka­paszkodó szántalpak felső felületének fo­gazott részéhe kapcsolódnak. A főtenge- 65 lyen alkalmazott fogaskerekek a hozzá­juk tartozó fogazott szántalpakkal, vala­mint e szán-talpak egymással oly erőművi összefüggésben vannak, hogy ha a hajtó­géppel forgatott főtengely egyértelmű 70-forgásra kényszeríti a fogaskerekeket, e fogaskerekek párosan felváltva kapcso­lódnak a két külső vagy két belső ka­paszkodó iszántállpak fogaihoz, illetve, minthogy azok a csúszásban akadályozva 75, vannak, a fogaskerekek legördülnek raj­tuk és a tengelyük csapágyaival szilár­dan összeerősített alvázt a csúszó szán-

Next

/
Thumbnails
Contents