113356. lajstromszámú szabadalom • Sajtó, különösen gyümölcshöz

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113356. SZÁM. — X/g. OSZTÁLY. Sajtó, különösen gyümölcshöz. Rupp Ottó kereskedő, Halbturii (Ausztria). A bejelentés napja 1934. évi április hó 21-ike. Ausztriai elsőbbsége 1933. évi november hó 13-ika. A találmány sajtó különösen gyümölcs­höz, melynek szerkezete biztosítja azt, hogy az összesajtolóerő a sajtolandó anyagra mindig merőlegesen hasson, ami-5 kőris a sajtó szerkezetének ferde sajtoló­erőfc folytán bekövetkezhető elpusztulásá­tól nem kell tartanunk. Ezt a találmány három vagy több, közös síkban, de nem közös egyenesben fekvő, a sajtolandó 10 anyagra közvetve vagy közvetlenül ható támadóhellyel éri el, amelyre a közös sajtolóerő egy-egy részét ferdén szétágazó alkatrészekkel (emelőkkel vagy vonóele­mekkel) visszük át, minek folytán az erő 15 ntagyobb irésze mindig ott hat, ahol a saj­tolandó anyagnak nagyobb ellenállása áll szemben és azonkívül a sajtolandó anyag magasságának önműködő kiegyenlítődését érjük el. 20 A rajzokon a találmány két megoldási ' példája látható. Az 1. ábra az egyik megoldási alak függé­lyes hossz-középmetszete, a 2. ábra felülnézete. A 25 3. és 4. ábrák részletrajzok. Az 5. ábra egy másik megoldási példát táv­lati ábrázolásban szemléltet. Az 1. és 2. ábra szerint az (1) oszlo­pokra hegyes szög alatt összeérő (szét-30 ágazó) (2) emelőpár van csuklósam felsze­relve: az emelők lefelé nyúló (3) sajtoló­részeket hordanak, amelyek a (4) sajtoló­tömb .révén hatnak azi (5) saj tolókosárban lévő anyagra. A (2) emelőpár a (7) rúddal 35 nyomást gyakorol egy további, a helyt­álló (8) csuklópánt felé hegyesszög alatt összeérő (9) emelőpárra, mely a (3) ré­szekhez hasonló (10) sajtolórészeket hord. A (3) és (10) sajtolórészek görbületi nyo-40 mófelületei a sajtolóemelők sűlyesztésekor az (esetleg szintén görbületi vagy ívelt keresztmetszetű) (4) sajtolótömbön majd­nem tiszta gördülő mozgással úgy gör­dülnek le, hogy a nyomópontok (a sajtoló­erő támadópontjai) közelítőleg a (12) füg- 45-gélyesben maradnak. Ezzel az emelők kedvezőtlen súrlódásait és feszüléseit el­kerüljük. A (9) emelőkön megerősített, görbületi (13) rész (3. ábra), amelyre a (7) rúd vagy csap fel f ekszik, előidézi azt, 50 hogy a (3, 10) sajtolórészek nyomófelüle­tei az emelő sűlyesztésekor mindig egy­mással azonos magasságban maradnak, míg a (13) felfekvőrészhez csatlakozó (14) kengyel révén a (2) emelők a (9) emelő- 55. ket a felemelés alkalmával magukkal vi­szik. A sajtolást a (16) vonóvillával (4. ábra) és az ebbehelyezett (17) emelővel fogana­tosítjuk, mely utóbbit a (18) oszlopnak 60> egymásutáni, mind mélyebben fekvő lyukaiba toljuk és kézzel vagy súlyokkal lef elé húzzuk. Az (5) sa j tolókosár megtöl­téséihez a kettős (2) emelőt a (18) oszlop felső végén lévő (19) fészekben megtá- 65 masztott (16) villával a feltüntetett felső helyzetben tartjuk. Az 5. ábra szerinti sajtónál a (20) saj- | tolókosárba töltött sajtolandó anyagra a lemezalakú (21) sajtolórész hat, melyet 70 két (22) saj tológerenda hor d. Az utób­biakra mindkét oldalon, közvetlenül vagy csuklókarok révén, (23) vonóelemek hat­nak, melyek ferde irányban a (24) pon­tokban futniak össze, a'holis egy-egy (25) 75-kötelet erősítünk meg. E kötelek ellen­kező végei a (27) tengelyre felszerelt egy­egy (26) köitéldobon vannak megerő­sítve. A (27) tengely kézzel, kereplős hajtóművel forgatható, mely a. (28) fogas- 8a .a

Next

/
Thumbnails
Contents