113320. lajstromszámú szabadalom • Többrészű tűzhelylemez

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 1133'<dO. SZÁM. — Il/h. OSZTÁLY. Többrészű tűzhelylemez. Rotteiimaniier Eisenwerke A. G. vorm. Brfider Lapp cég' Rottenmann-baii (Ausztria). A bejelentés napja 1935. évi április hó 6-ika. Ausztriai elsőbbsége 1934. évi junius hó 23-ika. Kovácsolt vasból vagy acélból való, egymáshoz (hornyokkal csatlakozó több lemezsávból álló tűzhelylemezek (tűz­helylapok) számos kivitelben ismertek. 5 Ezeknél a tűzhelylemezeknél a lemezsá­voknak összekötése mostanáig az alsó ol­dalra csavart sínekkel, főként lapos vas­ból vagy U-vasból való sínekkel történt, amelyek a lemezsávck illesztési réseit 10 túlfedték. A síneket, amelyek a fűtési gázok áramlását akadályozzák, valamint a sinek csavaranyáit a tűzgázok támad­ják és azok rövid időn belül elégés, szi­porkázás miatt tönkremennek. 15 Ezeket a hátrányokat a találmány ér­telmében úgy küszöböljük ki, 'hogy ki­ugró részek elkerülésére, a tűzhelylemez alsó oldalán, a tűzgázok körzetén belül, sík vagy közel sík tűzhelylemez-alsóol-20 dal alakítására minden második tűzihely­lemez-sáv alsó oldalán sík összekötősávot rögzítünk, amely a lemezsávnak megkö­zelítőleg a teljes szabad alsó oldalát és az egyik; vagy mindkét összekötőhornyát 25 túlfedi. Az összekötősávok a hozzátartozó tűzhelylemez-sávokkal egy darabból is alakíthatók és kívánt esetben az erőscbb igénybevétel körzetében, teihát pl. a ros­télyvIÉBl'ött különlegesen hőálló acélötvö-80 É0mfar készíthetők. A kiugró részek elke­rülése és sík- vagy megközelítőleg sík tfrzlhelylemez-alsóoldal létesítése követ­keztében a lángoknak és a tűzgázoknak nincsenek támadási (ütközési) helyei és 35 a gázok áramlását gátló akadályokat ki­küszöböljük, úgy liogy jó hőátadást és kielégítő melegítést érünk el a még tá­volabb fekvő sütőtérnél is. A mellékelt rajz a találmány szerinti tűzhelylemez több példaképen vett meg- 40 oldási alakját mutatja. Az 1. ábra a tűzhelylemez fölülnézete. A 2. és 3. ábrák a tűzíhelylemez két kü­lönböző megoldási alakjának a hossz-si­nekre merőleges metszeteit tüntetik fel. A 45 4. ábra a tűzhelylemez-sávok összekö­tésére való hossz-sinek két különböző megoldási alakját metszetben szemlélte­tik. Az 5—7. ábrák a tűzíhelylemez további 50 megoldási alakjait metszetben tüntetik fel. A 8., 9., 10. ábrák a tűzhelylemez-sávok hornyainak különböző megoldási alakjait keresztmetszetben mutatják. 55 A tűzíhelylemezeket alkotó, egymáshoz illeszkedő (1) vaslemez-sávok a (2) hossz­sinekre csavaroltak (1. ábra), amelyek la­posvasból (2. és 3. ábrák), szögvasból vagy U-vasból (4. ábra) vagy más profil- 60 vasból állíthatók elő. Az (1) tűzhelyleme­zeknek a (2) hossz-sinekkel való összekö­tésére süllyesztett csavarokat vagy szö­gecseket használunk és pedig váltakozva egy lemezsávot egy csavarral vagy sző- 65 geccsel, a következő lemezsávot két csa­varral vagy szögeccsel a (2) hossz-sinekre erősítjük. A hossz-sineket az égési gázok nem érintik, mivel azok már a tulajdon­képeni fűtési övön kívül vannak. 70 A tűahelylemeznek1 (tűzhelylapnak) az 5. ábrán feltüntetett megoldási alakjánál minden második (1) tűzíhelylemez-sáv alatt egy (3) összekötősáv van, amely megközelítően ezen (1) tűzhelylemez-sáv 75 teljes alsó oldalát és a (4) hornyokat az

Next

/
Thumbnails
Contents