113316. lajstromszámú szabadalom • Taneszköz hegedűoktatáshoz

Megjelent 1935. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113316. SZÁM. — IX/d. OSZTÁLY. Taneszköz hegedűoktatáshoz. Veres József Gyula zenepedagógus Sashalom. A bejelentés napja 1934. évi december hó 1-je. A találmány taneszköz hegedűoktatás­hoz, amely az elsőfokú oktatással foglal­kozó munkáját lényegesen leegyszerűsíti, meggyorsítja, biztos, kifogástalan, jó ala-5 pot ad a magasabb kiképzéshez. A találmány szerinti taneszköznek első sorban gyermekek hegedüoktatásánál van különös előnye. Mielőtt a kezdő növendéknek valóságos 10 hegedűt adunk a kezébe, kívánatos, hogy bizonyos gyakorlati fogásokat, mozdula­tokat, egyes izomcsoportok célszerű mun­káját elsajátítsa. Ezeket az előkészítő gyakorlatokat a növendékkel mindaddig 15 kell végeztetni, amíg a szükséges mozdu­latok be nem idegződtek, vérébe nem mentek. Célunk, hogy amikor a tanít­vány majd igazi hegedűt kap a kezébe, már ne kelljen a figyelmét sokfelé elap-20 róznia, hanem kész beidegzett mozdula­tok álljanak rendelkezésére és minden figyelmét a hang tisztaságára fordít­hassa. Az előkészítő gyakorlatok tulajdonké-25 pen ritmikus tornagyakorlatok, amelyek­nek megválasztásánál természetesen nem járhatunk el ötleszerűen, hanem módsze­, resen kell azokat végeztetnünk úgy, hogy ezek az előkészítő gyakorlatok a hegedű-80 lesnél használatos mozdulatokkal egyez­zenek. , A tapasztalat azt mutatta, ha előké-i szítő gyakorlatok nélkül, mindjárt igazi hegedűt adunk a növendék kezébe, úgy a 35 növendék anélkül, hogy a helyes fogá­sokra és. mozdulatokra figyelne, azokat elsajátítaná, kizárólag a hangok létesíté­sére, tisztaságára összpontosítja minden igyekezetét és közben oly megrögzött hi­bákra tesz szert, amelyekről később csak 40 a legnagyobb nehézséggel vagy egyálta­lában nem lehet leszoktatni. Bármennyire is beidegződtek az üres kezekkel végzett előkészítő gyakorlatok során az előzetes tudnivalók, a valósa- 45 gos hegedűvel való próbálkozás előtt a találmány szerinti taneszközön kell a ta­nultakat kipróbálni, ellenőrizni és a gya­korlatok eredményét továbbfejleszteni. A találmány taneszköz hegedűoktatás- 50 hoz, jellemezve fakanálalakú némahege­dűvel, amelynek nyafcrészéből a vonóve­zetés helyét és irányát megadó határoló­lapok vagy ütközők emelkednek ki, a nyakrészen, a hangfogásoknak megfele- 55 lően, az ujjak helyzetét megadó, látható és vagy kitapintható jelölések, mélyedé­sek vagy kidomborodások és a nyakrész felső végén, első fekvésben a balkéz hü­velykujjának helyét mutató mélyedés, 60 míg a törzsön mélyedés és e mélyedésben az áll helyét mutató jelölés van. A mellékelt rajz a találmány szerinti taneszköz és a' hozzá való szőr nélküli vonó példaképpen vett megoldási alak- 65 jait mutatja. Az 1. ábra a fakanálalakú némahegedü elölnézete. A 2. ábra az oldalnézete, az 1. ábra bal­oldali vége felől nézve. A 70 3. ábra az 1—2. ábrák szerinti némahe­gedűhöz való szőr nélküli vonó oldalné­zete. A 4. ábra a vonó elölnézete, a 3. ábra bal­oldala felől nézve. Az 75 5., 6., 7. ábrák a némahegedű nyakré­szének nagyobb léptékű keresztmetsze-

Next

/
Thumbnails
Contents