113292. lajstromszámú szabadalom • Forgó árammegszakítóval dolgozó mechanikai váltóirányító vagy átirányító

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113292. SZÁM. — Vll/g. OSZTÁLY. Forgó árammegszakítóval dolgozó mechanikai váltóirányító vagy átirányító. Dr. Ostwald Eugen, orvos, Berlin-Charlottenburgban, mint Ifema Grossvertrieb elektr. Apparate Krause & Co. leipzigi cég- és Schattanik Heinrich, mérnök, leipzigi lakos jogutódja. A bejelentés napja 1934. évi november hó 27-ike. Németországi elsőbbsége 1933. évi november hó 28-ika. Ismeretesek már olyan váltóegyenirá­nyítók, illetve átirányítók, melyek az áram szétszaggatásának elve szerint mechanikai kontaktusadók segélyével dol-5 goznak és melyeknél kontaktusadónak forgó árammegszakítót használnak. A találmány ilyen berendezésekre vo­natkozik és abban van, hogy az említett forgó árammegszakítót egyúttal az őt 10 hajtó motor kollektorának is hasznosít­juk. Ezzel nemcsak igen lényeges szerke­zeti egyszerűsítés jár, hanem azt is el­érjük, hogy, mivel a motornak a kollek­tor által vezérelt áramkörei a hasznos 15 körrel sorosak, a motor fordulatszáma a hasznos kör mindenkori induktív ter­heléséhez önműködően igazodik. Optimális hatás eléréséhez célszerűnek bizonyult, ha a forgó árammegszakítónak 20 sajátos alakot adunk, még pedig a talál­mány szerint az árammegszakító szige­telő szegmenseit szokatlanul szélesre, sőt előnyösen kb. ugyanoly szélesre szabjuk, mint a kontaktusszegmenseket. így elér-25 jük- azt, hogy az áramgörbe már kezdet­től fogva kissé közeledik a szinuszalak­hoz és megfelelően erősítjük a motor haj­lamosságát arra, hogy ifordulatszáma a villamos rendszer önfrekvenciájára ön-30 működőén hangolódjék. Nem mindegyik motor jár minden to­vábbi nélkül olyan kollektorral, mely az utóbb említett feltételt kielégíti. A leg­kedvezőbbnek az olyan motorok bizonyul-35 tak, amelyeknél az egymáshoz képest mozgó rendszerek (mező, horgony) mind­egyike lágyvasból áll, tekercselést azon­ban csakis e rendszerek egyike hord. Ha ezt a tekercselést maga a horgonnyal hajtott, az előbbiekben ismertetett faj- 40 tájú árammegszakítóval sorbakapcsoljuk akként, hogy a tekercselés áramköre a mágneses vaskörnek a horgony által elő­idézett zárásához képest periodusosan kb, 90°-nyi fáziseltolással zárul és nyílik, 45 úgy ez a horgony mindenkor lökésszerűen behúzódik a mezőbe, mely röviddel a mágneses optimális helyzet elérése előtt összeomlik, hogy a horgonyt saját eleven erejénél fogva tovább engedje, amíg az 50 ismét bekapcsolt mező révén ugyanazon forgásértelemben újabb hajtóimpulzust kap. Ily módon felszerelt váltóegyenirányító foganatosítási példájának vázlatát az 55 1- ábra oldalnézetben, a 2. ábra pedig felülnézetben mutatja. Az (1) és (2) sarksarukkal felszerelt (3) elektromágnes mezejében az ugyancsak lágyvasból készült, tekercseléstől mentes, go Z-alakú (4) horgony (5) tengely körül forgatható. Ugyané tengelyre van a forgó (6) árammegszakító szerelve, melyen a (7) és (8) kefék csúsznak. A (3) tekercselés közvetlenül a (6—8) 65 árammegszakító körében fekszik. Ha a (9) kapcsokra áramforrást kapcsolunk, a (4) horgony a mezőbe húzódik az (1) és (2) sarksaruk közé, ezzel a (6—8) áram­megszakítón át ezt a mezőt kikapcsolja 70 és felvett eleven erejénél fogva majdnem 90°-kai tovább fordul, hogy ekkor a me-

Next

/
Thumbnails
Contents