113272. lajstromszámú szabadalom • Higienikus ecettölcsér

MAGYAR KIRÁLYI SZABAMLMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113212. SZÁM. — IV/i. OSZTÁLY. Higiénikus ecettölcsér. Oláh Andor községi irodatiszt, Gyöng-yössolymos. A bejelentés napja 1935. évi február hó 1-je. A találmány a kiskereskedelemiben az ecet kimérésénél használatos ecettölcsé­rek készítése kemény gumiból. Eddig általánosságban fatölcséreket 5 használtak, amit a közegészségügyi ren­delkezések tiltanak. Hasonlókép tiltott a fémből készült, zománcozott tölcsérek használata, mert a cső végéről lepattogó zománc, -— ami az ecetbe és onnan az 10 emberi szervezetbe juthat — egymaga is idéz elő infekciót, azonfelül a zománctól szabaddá tett fémlemezből az ecet oldó hatására a szervezetre káros anyagok ke­rülnek az emberi táplálékul szánt ecetbe. 15 Az ecet •— tudalévőleg — a leggyako­ribb esetben hidegen, sterilizálás nélkül kerül a rendszerint ugyancsak hideg ételre, tehát fokozott mértékben szüksé­ges, hogy a kiszolgálás segédeszközei le-20 hetővé tegyék az áru higiénikus kiméré­sét. Ezt eddig üvegtölcsérrel érték el, azonban az üveg anyagának rideg volta és törékenysége miatt ezeknek az üveg­tölcséreknek az élettartama igen rövid. 25 Az üvegtölcsér e hátrányai miatt a leg­szigorúbb közegészségügyi ellenőrzés se tudta e közegészségügyi kérdést gyöke­resen megoldani és ma még mindig ott tartunk, hogy általánosságban a fatölcsé-30 reket használják. Pedig a fának nedves, savval itatott rostjai legkiváltkép alkal­masak bizonyos káros, bomlást okozó mikrobák településére. Célirányos volt tehát ezt a kiskereske-35 delmi segédeszközt oly anyagból és oly kivitelezéssel előállítani, amelyben meg­található a gyakorlatban használatos fa­tölcsér jótulajdonsága és amely a köz­egészségügyi hatóságok követelményei­nek is megfelel. Ez az anyag a rádió és 40 már a díszműipar terén is térthódító keménygumi, mely ma már világos szín­ben is gyártható, csiszolás útján tükör­fényes felületet kap úgy, hogy a tölcsér sterilen tartása egyrészt nem követel bo- 45 nyolult tisztítási eljárást (kifőzést), más­részt annak tisztántartásáról akár a ki­szolgáló, akár a vevő, akár a közegész­ségügyi ellenőrzésre hivatott közegek meggyőződhetnek. MindezenfeliVl az 50 anyag maga teljesen aszeptikus, nem ol­dódik, felületén a baktériumok nem ta­lálnak talajra, végül az anyag nagyobb rugalmasságánál fogva ellenállóképessége a fatölesérrel vetekedik. Az anyag hasz- 55 nálhatóságát az eddigi gyakorlat is iga­zolja, mert a kémiai iparban már alkal­maznak keménygumi savtölcséreket, de ezek a tölcsérek — kizárólag ipari célra — közegészségügyi szempontok mellózé- 60 sével, élelmicikkek kimérésére alkalmat­lan kivitelezésben kerültek a közforgalomba. A csatolt rajz az ismert ecettölcsérek bevált foganatosítási alakjait ábrázolja (1—2. ábrák), melynek anyaga a talál- 65 mány elve szerint — higiénikus és gyors kiszolgálás elérésére — aszeptikus és megfelelő ellenálló képességű és tükör­fényes felülettel ellátott keménygumi. Szabadalmi igény: 70 Ecet- és savtölcsér, melyet az jellemez, hogy anyaga tükörfényes felületű ke­ménygumi. t rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents