113261. lajstromszámú szabadalom • Önműködő billenőszerkezet

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓS/ÍG SZABADALMILEIRAS 113261. SZÁM. — XV/a. OSZTÁLY. Önműködő billenőszerkezet csónakmotorokhoz. Bergsmaim Sándor asztalos segéd Budapest. A bejelentés napja 1934. évi március hó 12-ike. A vizijárműveken a motoroknak rend­szerint rézsútos tengelyük van, melyek sokat szenvednek a sekély és zátonyos vi­zeken a fenékrefutás káros következmé-5 nyei miatt. Készítenek ugyan úgynevezett védősarkantyúkat, továbbá billenőiszerke­zetnek nevezett készüléket, mellyel a ten­gely egy reá merőlegesen álló csukló kö­rül lengethető ós így a vízből kiemelhető. 10 Azonban sem az egyik, sem a másik nem védi meg a szerkezetet a fenékrefutai ká­ros következményeitől, mert mire a- ve­zető a zátonyt észreveszi, már fenékre­futott. 15 A találmánybeli szerkezeit e hátrányo­kat úgy küszöböli ki, hogy a védősar­kantyú a fenék érintésekor a csavarszáruy tengelyét rögzített helyzetéből felszaba­dítja s ugyanakkor a víz sebessége vagy a 20 sarkantyúra ható nyomás közvetve a csa­vartszárnyat a víz felszínére emeli. E működésre példa az 1. ábrán feltünte­tett megoldás, melynél a találmánybeli szerkezet egy csónakoldalmotoron van al-25 kalmazva: A (D) csapra támasztott (A) motor (C) osőtokkal burkolt (B) tengelye és az (E) alaplap bezárta (al) szög változtatható. (B) tengelyt a (G) vezeték révén a (K) 30 rugó úgy rögzíti, hogy a (B) tengelyre erősített (F) ütközőt a (G) vezeték (FI) bemetszésébe (kivágásába) behúzza. Zátonyrafutás esetén először az (S) sar­kantyú ütközik a talajba, meghúzza a (T) 15 huzalt, ez felszabadítja a (G) vezeték (FI) bemetszéséből az (F) ütközőt, a (B) csavar­szárnytengely a víz ellenállása és a zá­tonynak az (S) sarkantyúra, ható lökése következtében a víz felszínére emelkedik, 10 felveszi a 2. ábrában látható helyzeitét, az (al) szög (a'2)-vé csökken, így a törés ve­szélye megszűnik. A 3. ábra a példaképeni kivitel felülné­zetét ábrázolja. A találmánybeli szerkezet alkalmazható 45 úgy is, hogy az (S) sarkantyú nem csuk­lós, hanem csúsztatós és a (C) tokon alkal­mazott (X) csúsztatóhüvellyel vagy a to­kon célszerűen kialakított csúszkán elmoz­dulva húzza meg (T) huzalt, esetleg más 50 közvetítő szervet és váltja ki a szerkezet működését (lásd 4. ábra), az esetben a (C) tokon egy (R) rugó szükséges, mely az (S) sarkantyút működésének befejeztével ere­deti helyzetébe visszaállítja. 55 Az (S) sarkantyú a működését elvégez­heti akkor is, ha nem a (B) tengelyen, ha­nem a motoron, a csavarszárnyat védő szerkezeten, a tokmányon, a vízszállító csövön vagy más alkatrészién nyer elhelye- go zést. A működést magának a motornak egy merev vagy lengethető része is elvé­gezheti (8. ábra). A (T) huzal (közvetítő szerv) mozgását magán az úszóműn elhelyezett (Sl) sar- 65 kantyú vagy az úszómű felszerelésének egy-egy mozgó vagy merev része is végez­heti. Egy további kiviteli alak az, hogy a motor tengelyét rögzített helyzetében nem 70 a (G) vezeték (F) csapja, hanem megfelelő erős (KI) lehúzó rugó tiartja (5. ábra), ez esietben azonban az (S) sarkantyú vagy végigkíséri a zátony egész felületét, vagy egy (L) kitámasztóláb vagy ék illeszkedik 75 a (T) huzal húzásra a (B) tengely és (E) alaplap («1) szögének kisebbítésére (A) motor alá. A (B) tengely helyzetét szabályozhatja még egy merev vagy mozgatható lemez is 80

Next

/
Thumbnails
Contents