113257. lajstromszámú szabadalom • Eljárás televiziós képek színkronizálására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113257. SZÁM. — VH/j. OSZTÁLY. Eljárás televíziós képek szinkronizálására. Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H. Berlin. A bejelentés napja 1934. évi október hó 10-ike. Németországi elsőbbsége 1933. évi október hó 18-ika. Oly televíziós berendezéseknél, melyek­ben a vevőkészülék Braun-féle csővel dol­gozik, a képet író katódsugarat időszako­san a képmező köt koordinátája irányában 5 elektrosztatikusán vagy mágnesesen térí­tik ki. Ezeket a mozgásokat az adóból he­lyes frekvenciával és fázissal kell vezé­relni, más szóval szinkronizálni. A kité­rítéshez használt feszültségeknek, illető-10 leg kitérítő áramoknak az 1. ábra szerinti karakterisztikajúaknak kell lenniök, úgy hogy a fényfoltnak a (T) idő aliatti eltoló­dása az idővel arányos legyen és a sugár­nak a képmentes rövid (J) időközben kell 15 a kiindulási pontra visszatérnie. Ennél az eljárásnál a 2. ábrában feltün­tetett görbével is dolgozhatunk, amelynél a fűrészfog alakja az 1. ábrában feltünte­tett fűrészfoggal szemben lekerekített, 20 aminek az az előnye, hogy a magasabb­rendű l/T alapfrekvenciájú rezgéseknek egész sorát kiküszöböljük. Az ilyen karak­terisztikájú feszültség, illetőleg áram al­kalmazása gyakorlatilag azt jelenti, hogy 25 a sor hosszából, illetőleg a kép magassá­gából N/Z szakaszt fel kell áldozni. Ily módon 5—10% veszteséggel dolgozunk, mely veszteség azonban még elviselhető. A katódsugarakat eddigelé olyan, lehe-80 tőség szerint fűrészfog alakú rezgésekkel térítették ki, amelyeket két, ilyen fűrész­fogas rezgéseket adó, kondenzátorból, töl­tőellenállásból és kisütőcsőből álló billenő körrel létesítettek. Az ilyen berendezés 35 azonban a gyakorlatban aránylag igen sok kapcsoló elemet, csövet, hálózati csatlako­záshoz szükséges alkatrészt stb. tartalmaz, •A, ami a berendezést nagy mértékben drá­gítja. A találmány célja, hogy a vevőnél eze- 40 ket a nagy beruházási költségeket egy­szerűbb szinkronizáló eljárás alkalmazá­sával megtakarítsuk. A találmány abból a tényből indul ki, hogy televíziós átvitelnél a legtöbb eset- 45 ben az akusztikai kíséret átvitele is szük­séges. Evégből külön hanghordozó hullá­mot sugároznak ki és ezt zenével vagy be­széddel modulálják. A jó akusztikai átvi­tel feltétele, hogy oly frekvenciaszalag- 50 gal dolgozzunk, amely kb. 4000 Hertzig ér. A ma használatos televíziós átvivő beren­dezéseknél 180 képsorral és másodpercen­ként 25 képpel dolgoznak, mimellett a so­rok alapfrekvenciája l/T már 4500 Hertz. 55 A közeljövőben számolnunk kell azzal, hogy úgy a sorszámot, mint a képfrekven­ciát is megnövelik. Ezzel azonban a sor alapfrekvenciája, viszonyítva az -akuszti­kai frekvenciaiszalaghoz, még akkor is, 60 hogy ha ez utóbbi 4000 Hertzen túl fog terjedni, annyira eltolódik, hogy a két frekvenciának egymástóli elkülönítése aránylag egyszerű szűrőeszközökkel lehe­tővé válik. 65 Ebből a feltételből indul ki a talál­mány, melynek alapját az a meggondolás képezi, hogy a képvevőnél a sorfrekvencia létesítése kritikusabb és nehezebb feladat, mint a képfrekvencia létesítése. A sorok 70 harántirányú eltolásához szükséges kép­frekvencia a szükséges alakú karakterisz­tikával előállítható vagy úgy, hogy a fű­részfogalakú rezgéseket létesítő, aránylag

Next

/
Thumbnails
Contents