113220. lajstromszámú szabadalom • Villamos világítócső a csövet bezáró, kettősfalú hővédőedénnyel

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113320. SZÁM. — VII/ll. OSZTÁLY. Villamos világítócső a csövet bezáró, kettősfalu hővédő edénnyel. Pateut-Treuhand Gesellschaft für elektrische Glühlampen m. b. H. cég" Berlin. A bejelentés napja 1935. évi február hó 15-ike. Németországi elsőbbsége 1934. évi március hó 8-ika. Fémgőz-, különösen nátriumgőztöltésű villamos világítócsöveket a kisütőcső meghatározott hőmérsékletének és így meghatározott gőznyomásnak fenntartá-5 sára gyakran a Dewar-féle edényekhez hasonló, kettősfalú, evakuált hővédő edénnyel látunk el. A találmánnyal a kettősfalú hővédő edénynek és a villamos világítócsőnek összeszerelését és utóbbi-10 nak kicserélését könnyítjük meg, továbbá, hőveszteségeknek messzemenő elkerülése mellett a hővédő edény előállítását egy­szerűsítjük. Evégből a világítócsövet hé­zaggal körülvevő, egyik végén zárt, má-15 sik végén nyitott kettősfalú hővédő edényt alkalmazunk, melynek zárt végén szilárdan hozzáerősített talpa, míg nyi­tott végén oldhatóan megerősített talpa van. A hővédő edény zárt végén, továbbá 20 a hővédő edény nyitott vége felől beto­landó világítócső részére egy vagy több, befelé irányuló érintkező van. Hasonló­képen a hővédő edény nyitott végét el­záró, az edényre feltolt, oldható talpon is 25 befelé nyúló érintkezők vannak, melyek a talpnak az edényre illesztett helyzetében a hővédő edénybe tolt világítócsőnek ellehérintkezőivel kapcsolódnak. A világítócső használati helyzetében 30 szilárdan be van fogva és így rázkódtatá­sokkor kevésbé könnyen sérül meg. Azzal, hogy a hővédő edényt a végein elrende­zett talpak jól elzárják, a káros hőveszte­ségeket is messzemenően elkerüljük. A 85 hővédő edénybe zárt, nátriumgőztöltésű kisütőcsőnek különösen magas hőmérsék­letét érhetjük el akkor, ha a kettősfalú hővédő edény belső falát sárga színű üvegből készítjük vagy sárgára festjük. A mellékelt rajz a találmány szerinti 40 villamos világítócsőnek és a csövet be­záró, kettősfalú hővédő edénynek példa­képem foganatosítási alakját nézetben, részben metszetben szemlélteti. A példaképen ábrázolt világítócső hosz- 45 szúkás, hengeres (1) üvegedényének mind­egyik végén egy-egy, elektronemittáló anyagokkal ellátott, kengyelalakú (2) izzóelektródája van. A csőben nemesgáz­alaptöltést és elgőzölögtethető fémből, pl. 50 nátriumból való fémcseppet alkalmazunk. A cső egyik végén az egysarkú kúpos (3) talp, másik végén pedig a (6) bajonett­talp van, mely két (4) fenékérintkezővel és két (5) bajonettcsappal ellátott. A csö- 55 vet körülzáró hővédő köpenyt két egy­mással koncentrikus (7) üveghenger al­kotja, mélyek egyik végükön a kettősfalú kúpos (8) fenékben végződnek. A (7) hen­gerek ellenkező végeit a (9) karima alaki- 60 tása mellett egymással összeforrasztjuk. A hővédő köpeny tehát egyik végén nyi­tott, a másikon pedig zárt. A hővédő kö­penynek a (8) fenékrészes zárt végére a (11) ragacs közvetítésével a (10) talpat 65 erősítjük, melynek a (13) áramvezető hu­zallal összekötött (12) érintkező pecke van. A (13) huzal a hővédő köpeny (8) fenékrészén alkalmazott gyöngyalakú be­forr asz/t arsokon áthatol és szabad vége a 70 hővédő köpeny belsejébe nyúló érintkezőt alkot. A hővédő köpeny nyitott végét az oldható (14) talp zárja el, mely bajonett­zárszerű hasítéka révén a hővédő edényre ragasztott (16) gyűrű (15) peckén rögzít- 75 hető. A hővédő köpeny nyitott végére illesztett (14) talp belsejében a hasítékos (17) foglalathüvely van, melyben az (1)

Next

/
Thumbnails
Contents