113211. lajstromszámú szabadalom • Villamos kisütőlámpa

MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113211. SZÁM. — VII/LL. OSZTÁLY. Villamos kisütőlámpa. N. Y. Philips' Gloeilampenfabrieken cég" Eindhoven-ben (Hollandia). A bejelentés napja 1933. évi julius hó 20-ika. Hollandiai elsőbbsége 1933. évi junius hó 26-ika. Ismeretesek oly izzókatódás villamos kisiitőlámpák, melyek elektródáit úgy rendezték el, hogy szűk kisülési oszlopban előálló fénysugarak a kisülési pálya hosz-5 szában fekvő ablakon át lépnek ki, úgy hogy ia kisülési oszlop a tengelyirányban látható. Ezzel kis felületű és nagy felü­leti világosságú fényforrást kívántak kapni. Gáztöltésen felül kisütőlámpákban 10 oly fémgőzöket is alkalmaznak, melyek a fény emissziójában résztvesznek. így pl. ismeretesek nemesgázt és higanygőzt tartalmazó kisütőlámpák, melyeket lát­ható fény vagy ibolyántúli sugarak léte-15 sítésére használnak. Ujabban a világítási technikában nátriumgőzkisüléses lámpák is fontos szerepet játszanak. Vannak kü­lönböző gőzök, pl. a magnézium, alumí­nium vagy ezüst gőze, melyeket kisütő-20 lámpákban határozott célokra szívesen alkalmaznának, e gőzök hátránya azon­ban, hogy gyakorlatilag az összes üveg­fajtákat többé vagy kevésbbé erősen meg­támadják, úgy hogy az ilyen lámpáknak 25 élettartama úgyszólván nem is volna, vagy pedig a kisülésihez szükséges gőz­nyomással csakis oly magas hőmérsékle­ten rendelkeznének, mely hőmérsékletet a burafal ki nem bírhatná. 30 Találmányunk olyan kisütőlámpa, melyben az említett fajtájú gőzöket hasz­nálhatjuk anélkül, hogy a jelzett hátrá­nyok mutatkoznának. A találmányunk szerinti kisütőlámpá-35 ban azt az elgőzölögtethető anyagot, mely­nek gőze a fénykisugárzásban részt vesz, a kisülési pályának a létesített fénysu­garakat kifelé átbocsátó ablaktól elnéző és az izzókatóda közelében levő részében rendezzük el és ezenkívül a gáznyomást 40 oly nagyra választ juk, a kisütőcsövet pedig az állandóan azonos irányban folyó áram oly erősségére építjük, hogy a gőz a fca­tóda közelében a fény emissziójában részt vesz és hogy a kisülési pálya eme része i& és az ablak között kisülés feszültséggra­dienssel (pl. pozitív oszlopkisülés) kizáró­lag a gáztöltésben megy végbe. A kisütőlámpa egyszerű alakjában pl. lényegileg egyenes burából áll, mely ka- 50 tódát és anódát tartalmaz és melynél az ablak a kisülési pálya hosszabbításában az anóda mögött fekszik. Ekkor tehát gondoskodni kell arról, hogy az anóda a fénysugarakat ne fogja fel, mely célra 55 pl. az anódát gyűrű alakjában készíthet­jük. Az elgőzölögtethető fém szükséges mennyiségét ebben az esetben a katóda közelében helyezzük el. Eléggé nagy gáz­nyomás és áramerősség esetén a kisülés 60 a fémgőz szpektrumát csakis a katóda közelében mutatja, míg az anóda közelé­ben, tehát az ablak és a kisülési pálya ama része között, ahol a fémgőz a fény emissziójában részt vesz, pozitív oszlop- 65 kisülés lép fel, mely kizárólag a gázban megy végbe. Az eléggé nagyra szabott gáznyomás ugyanis a fémgőzatomoknak az anóda irányában való diffúziója ellen hat, míg azok a fémgőzatomok, melyek a 70 pozitív oszlopkisülésbe áthatolni törek­szenek, ott ionizálódnak és azután őket, mint ionokat, az elektromos mező a ne­gatív katóda irányában hajtja. A pozi­tív oszlopkisülés a gázban a katóda kö- 75 zelében mintegy a fémgőzt visszatartó

Next

/
Thumbnails
Contents