113190. lajstromszámú szabadalom • Berendezés nagyfrekvenciáknak több frekvenciakörzeten belül való vételére

Meirjelent 1935. évi október hó 15-én. MAGYAR KIEÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113190. SZÁM. — VlI/j. OSZTÁLY. Berendezés nagyfrekvenciáknak több frekvenciakörzeten belül való vételére. Hazeltíne Corporation cég Jersey-City (A. E. Á ), mint Harold Alden Wheeler great-necki lakos jog-utódja. A bejelentés napja 1934. évi november hó 17-ike. A. E. A.-beli elsőbbsége 1933. évi november hó 16-ika. A találmány rádióvevőberendezés, kü­lönösen szuperheterodin rádióvevöberen­dezés, amely a jeleknek több frekvencia­sávon belüli vételére alkalmas. 5 A találmány szerinti vevőberendezés heterodin oszcillátorfrekvenciája a kisebb frekvenciasávokban fekvő jelek vételénél a jelfrekvenciánál nagyobb és a nagyobb frekvenciasávokban levő jelek vételénél a 10 jelfrekvenciánál kisebb. Ilymódon az osz­cillátor frekvenciakörzete lényegesen csökken. A találmány főként oly szuperheterodin rádióvevőberendezés, amely jeleket több 15 frekvenciasávban hatásosan vesz és külö­nösen oly vevőberendezés, amelynél a modulátor vagy az első detektorkör telje­sítménye a vevőkészülék egész vételi kör­zetében lényegileg egyenletes. 20 Ezideig az első detektorcső rács-katód­kapacitását közömbösíteni kellett ahhoz, hogy a jeleknek egyenletes nagyfrekven­ciás vételét érjük el a frekvenciák tág körzetében. A találmány további célja, 25 hogy mellőzze a modulátor bemenő-végei között, különösen a nagyobb frekvencia­sávokban az inherens rács-ikatódkapaoi­tás közömbösítésének szükségét. A találmányt a következőkben a rajzok -30 kai kapcsolatban részletesen ismertetjük. A találmány gyakorlati kivitelénél kap­csolóeszközöket alkalmazunk bizonyos ál­landó elemek kapcsolatának a jelfrekven­ciás hangolt körökben és oszcillátorkörben 35 oly módon való szabályozására, hogy az e körökben lévő, változtatható kondenzáto­rok a vevőberendezésnek a különféle frekvenciasávok mindegyikében való han­golására használhatók. A kapcsolókkal szabályozott állandó to elemek állandóit úgy választjuk meg, hogy a kisebb frekvenciasávokban az osz­cillátorfrekvencia a jelfrekvenciánál na­gyobb és a nagyobb frekvenciasávokban az oszcillátorfrekvencia a jelfrekvencia.- tö nál kisebb, miáltal az oszcillátor kivánt frekvenciakörzete csökken. A jel- és osz­cillátorfrekvenciák frekvenciakülönbsége azonban úgy a nagyobb, mint pedig a ki­sebb frekvenciasávokban ugyanaz és a 50 vevőberendezés egész vételi körzetében ugyanazok a közbensőfrekvenciás körök alkalmazhatók. A rajzon a találmány szerinti vevőbe­rendezés példaképem kivitele látható. Az 55 1. ábra a találmány szerinti szuperhete­rodin-vevőberendezés jelbemenő- és osz­cillátorköreinek kapcsolási vázlata. A 2. ábriai ugyanazokat az áramkörökéit, a különböző frekvenciakörzetek közül a leg- 60 nagyobbra kapcsolva mutatja. Az 1. ábra szerinti vevőberendezés négy frekvenciakörzeten belül való vételre al­kalmas. Ily vevőberendezés számára, 450 kc közbenső frekvencia alkalmazásánál, a 65 következő frekvenciasávok használata bi­zonyült célszerűnek: Első sáv: jelfrekvenciája 550 kc —1500 kc (arány 2,73) 70 oszcillátorfrekvenciája 1000 kc —1950 kc (arány 1,95) Második sáv jelfrekvenciája 1400 kc — 3600 kc (arány 2,57) 75 oszcillátorfrekvenciája 1850 kc — 4050 kc (arány 2,19)

Next

/
Thumbnails
Contents