113188. lajstromszámú szabadalom • Csavar-rotor gyors járású axiális áramlású gépekhez

Megjelent 1935. évi október li ó 15-én . _ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113188. SZÁM. — V/e. OSZTÁLY. Csavar-rotor gyorsjárású axiális áramlású gépekhez. Gill James Herbert Wainwright mérnök London. A bejelentés napja 1933. évi április hó 24-ike. Nagybritániai elsőbbsége 1932. évi május hó 30-ika. A találmány oly gyors járású gépek csavar-rotorjaira vonatkozik, amelyeken a dolgozó folyékony vagy gáznemű közeg, melyet az alábbiakban összefoglalóan ilui-5 dumnak nevezünk, túlnyomórészt axiáli­san, vagyis inkább axiálisan, mint radiá­lisán áramlik keresztül. Ily rotorok egye­dül is működhetnek ventilátorok vagy properellosavarok, avagy áramló közegek-10 kel működtetett motorok gyanánt, vagy pedig vezetőlapátokikai vagy ellentétes forgásirányú kiegészítő rotorokkal együtt alkalmazhatók ventilátorokban, szivaty­tyúkban, reakciós turbinákban, vagy 15 egyéb gépekben és két vagy több rotort is használhatunk többfokozatú gépekben. Axiális áramlású csavar-rotorok hatás­fokának javítására különböző javaslato­kat tettek. így pl. a rotor szárnyainak 20 emelkedését radiális irányban változtat­ták. vagy a rotor forgási tárcsájának sugarai mentén a dinamikus nyomás­magasságnak eloszlását szabályozták, kü­lönösen szivattyúkban, turbinákban és 25 ventilátorokban, azonban ezen javaslatok eddig nem vették figyelembe a nagy se­bességeknél fellépő különös feltételeket, így pl. azt találták, hogy a rotor szár­nyaiinak szélessége és ezen szélességnek 30 eloszlási módja sokkal fontosabb szerepet játszik a hatásfok szempontjából, ha nagy fajlagos sebességekről van szó és a dina­mikus terhelésnek a szárnyak mentén való eloszlása a súrlódási veszteségeknek 85 minimumra való csökkenése céljából kí­vánatos a beömlési szöget a szárnyszéles­ség kellő radiális elosztásához mérten vál­toztatni. Fel kell említenünk, hogy a „fajlagos sebesség" fogalma különösen hidraulikus turbinákkal kapcsolatban 40 összehasonlítási alap teremtésére szolgál különböző méretű és karakterisztikájú gépek számára és azon sebességet jelenti, amellyel egy turbina rotora járna, ha alakjának változtatása nélkül geometriku- 45 san oly méretre csökkentetnék, hogy mér­tékegységnyi vízoszlop-magasság mellett egy lóerőt fejtene ki. A „fajlagos sebes­ség" szivattyúknál oly sebességet jelent, amely mellett mértanikig hasonló rotor- 50 nak kellene működnie oly méretre redu­kálva, hogy egységnyi mennyiséget egy­ségnyi vízoszlopmagasság mellett a maxi­mális hatásfokkal képes szállítani. A faj­lagos sebességnek analóg értelmezését ad- 55 hatjuk más gépek számára is, amelyek szintén csavar-rotorokat használnak. A találmány célja oly axiális áramlású csavar-rotor, amelyben a csavarszárnyak emelkedése és szélesség© egymáshoz és a 60 sugárhoz viszonyítva úgy van megvá­lasztva, hogy nagy hatásfokot érjünk el amellett, hogy nagy sebességek mellett a lapátoknak egymásra kifejtett zavaró ha­tását és az áramló közegben az üregkép- 65 ződést a minimumra szorítsuk le. A találmány szerinti osavar-rotoron mindegyik szárny dolgozó élén az emelke­dési szög a sugár mentén oly értelemben változik, hogy az emelkedésnek és a su- 70 gárnak szorzata vagy állandó bármely sugárnál, vagy oly ponton éri el a mini­mális értéket, amelynek radiális távol­sága a tengelytől legfeljebb a normális középsugár és ezen értéktől úgy a rotor 75 agya felé, mint a szárnyak külső vége felé. növekszik, míg a szárnyak szélessége a sugár egész hosszán egyenlő, vagy pe-

Next

/
Thumbnails
Contents