113156. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nem mérgező városi gáz gyártására közellátásához

Megjelent 1935. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ®CmJ| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113156. SZÁM. — Il/e. OSZTÁLY. Eljárás nem mérgező városi gáz gyártására közellátáshoz. Non Poisouous Gas Holding Company Ltd. cég" Vaduz (Liechtenstein). A bejelentés napja 1934. évi julius hó 7-ike. A találmány célja városok, községek, falvak és egyéb emberi települések köz­ellátásához egyszerű és gazdaságos módon nem mérgező és olyan minőségű gázt elő-5 állítani, hogy azt ugyanazokban a készü­lékekben és ugyanazzal az eredménnyel lehessen felhasználni, mint a mérges vá­rosi gázt, amelyet helyettesíteni van hi­vatva. A találmány szerint a mérgező 10 szénoxidot ismert módon olyan koncentrá­ciós fokig távolítjuk el a gázból, hogy gyakorlatilag már nem mérgező. Ilyennek tekinthető a gáz, ha az végül legfellebb 1%-ot tartalmaz. A találmány szerint to-15 vábbá a szénoxid eltávolítása közben vagy után a gáz fontos tulajdonságait, neveze­tesen fűtőértékét, fajsúlyát és gyulladási sebességét arányba hozzuk azzal a gázzal, amelyet helyettesítenie kell. Ha pl. vala-20 mely város gázellátásához eddig olyan mérges gázt használtak, melynek fűtő­értéke 4200—4300 kg cal/m3 , fajsúlya 0.48— 0.50 (levegő = 1) és gyulladási sebessége 60—70 cm/sec és ezt a várost a találmány 25 szerinti nem mérgező gázzal akarjuk el­látni, akkor nem csak a mérgező szénoxi­dot kell 1%-ig eltávolítanunk, hanem ezen­kívül a gázt az eltávolítás közben vagy után úgy kell kezelnünk, hogy utána az 80 előbb felsorolt égési tulajdonságokkal ren­delkezzék s így az illető ellátási körzetben használatos gázkészülékeken semmit se kelljen változtatnunk, amikor a most már nem mérgező gázt vezetjük be, minthogy 35 ezek a készülékek a felsorolt tulajdon­ságú gázra vannak beállítva és nem jól, vagy rossz hatásfokkal működnének, ha más tulajdonságú gázzal táplálnék azokat. Ha nem mérgező gáz gyártásához olyan gázból tudunk kiindulni, amelynek fűtő- 40 értéke nagyobb a tervbevett városi gázé­nál. mint pl. széngáz, szén- és vízgáz ke­veréke, karburáit vízgáz esetében, akkor a találmány szerint előnyösen úgy járunk el, hogy már eleve olyan tulajdonságú 45 gázt állítunk elő, hogy az, a szénoxidnak kb. 1%-ig való eltávolítása után, a városi gáz megkívánt tulajdonságaival rendel­kezzék. Világítsuk meg ezt a találmányi gondo- 50 latot közelebbről néhány példával. I. Valamely gázmű fogyasztóit szén- és vízgázból való keverékgázzal látja el, amelynek fűtőértéke kb. 4400 kg cal/m3 , 55 fajsúlya 0.47—0.50 és gyulladási sebessége kb. 70 cm/sec; ezt a gázt az ú. n. nedves elgázosítással állítják elő, vagyis a gáz­szenet először a szokásos módon gáztala­nítják, majd a keletkezett kokszhoz víz- 60 gáz előállítása céljából vízgőzt vezetnek. Ha ehelyett a mérges gáz helyett a ta­lálmány szerint nem mérges gázt akarunk készíteni, akkor először is a gáztalanítás után a szénhez vezetett vízgőz mennyisé- 65 gét csökkentjük úgy, hogy kb. 4800 kg cal/m3 fűtőértékű keverékgáz keletkezzék. Ezt a gázt megfelelő mennyiségű vízgőz­zel keverjük és 350—500°-on alkalmas kon­taktusanyag fölé vezetjük; a szénoxid itt 70 a gőzzel a 00+H2 0=C02 +H2 reakció sze­rint széndioxiddá és hidrogénné alakul és ugyanolyan tüzeléstechnikai tulajdonsá­gokkal rendelkező gáz keletkezik, mint az eddig az ellátáshoz használt városi gáz. 75

Next

/
Thumbnails
Contents