113153. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet a vonat vezetéki nyomásának a rákapcsolandó mozdony vezetéki nyomására való önműködő beállítására

Megjelent 1935. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113158. SZÁM. — Y/b. OSZTÁLY. Szerkezet a vonat vezetéki nyomásának a rákapcsolandó mozdony vezetéki nyomására való önműködő beállítására. Knorr-Bremse Aktíengesellschaft cég Berlin-Lichtenberg-, mint Dr. Ernst Möller berlin-karlshorsti lakós jog-utódja. Pótszabadalom a 111711. lajstromszámú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1934. évi január hó 27-ike. Németországi elsőbbsége 1933. évi julius hó 19-ike. A törzsszabadalom oly szerkezetet véd a nyomólégfékvezetéknek a fékek lazítá­sánál végbemenő töltésének a fékvezetéki hossz tekintetbevételével történő befolyá-5 solására, mely szerkezet a fék kezelésénél tapasztalt további nehézségek kiküszölxi lését teszi lehetővé. Vonatok összeállításánál a fékvezetéket és a hozzátartozó készülékeket stacioner 10 töltőberendezéssel előtöltik oly célból, hogy a vonatra kapcsolandó mozdony megkíméltessék ettől az időveszteségtől. Emellett a menométer-jelzések legcseké­lyebb hibáinál előfordulhat, hogy a sta-15 cioner töltőberendezés a vonatot a moz­donyon beállított nyomásnál valamivel nagyobb nyomással töltötte fel. E nyo­mástöbblet folytán a fékek, a mozdony rákapcsolásánál, még akkor is meghuzat-20 Hak, ha a vezetőszelep menetállásban volt. A mozdonyvezető tehát kénytelen a vo natnak a mozdonyhoz viszonyított túltöl­tését kiküszöbölni, mely célból eleinte szintén magasabb nyomásra állítja Le 25 nyomásszabályozóját, melyet később, me­netközben egészen fokozatosan, visszacsa­var. Ez a folyamat időtrabló és nagy igé­nyeket támaszt a mozdonyvezető ügyes­ségével szemben. S0 A találmány e hátrányt úgy küszöböli ki, hogy a mozdonyvezető, a mozdonynak a vonatra való rákapcsolása előtt, maga­sabb nyomásra állítja be ugyan a nyo­másszabályozót, ennek lassú visszaállítása 35 azonban önműködően megy végibe. Ily módon a mozdonyvezető, már a mozdony­nak a vonatra való rákapcsolása előtt a szabályozónyomást feltétlenül magasabbra állítja és nincs kitéve annak a kellemet­len meglepetésnek, hogy a mozdony rá- 40 kapcsolásánál a fékek esetleg meghúzat­nak. A találmányt a törzsszabadalom 1. áb­rája nyomán ismertetjük. (1) a főlégtar­tály, (2) a vezetőszelep tolattyú vázlata, 45 (3) a nyomásszabályozó, (4) a töltőszelep, (5) a fékvezeték és (6) a tárolótartály. A törzsszabadalom szerinti szerkezet úgy működik, hogy a (6) tárolótartály a nagynyomású töltési időszak alatt, a (7) 50 tolattyúkagylón át, annál nagyobb nyo­másra töltődik fel, minél hosszabb ideig marad a szelep a töltő állásban; amikor a szelepet a menetállásba hoztuk, a (12) dugattyú alatti teret a (11) tolattyúkagy- 55 lón át e nyomás alá helyezzük és így a (14) nyomásszabályozó rugó feszültségét és ennek révén a nyomásszabályozó tápláló nyomását bizonyos értékkel növeljük. A vezeték táplálása ekkor szintén a nyitott 60 (4) szelepen át történt. Mihelyt a vonal töltése bizonyos értéket elért, a nyomás­szabályozó (16) szelepe fokozatosan köze­ledik fészkéhez és e mozgásával, bizo­nyos időpontban, (15) szelepet nyit, amely 65 a (6) tárolótartálynak a (17) fojtónyílá­son át való légtelenítését megindítja. Ez a légtelenítés és vele együtt a nyomás­szabályozónak a rngóértékre való vissza­állítása oly lassan megy végbe, hogy a 70 fékek nem léphetnek működésbe. A találmány a nyomásszabályozónak

Next

/
Thumbnails
Contents