113093. lajstromszámú szabadalom • Gáztűzhely zárt főzőlappal

Megj elent 1935. évi október hó laag= 1 5-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BTRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113093. SZÁM. — Il/h. OSZTÁLY. Gáztűzhely zárt főzőlappal. Eisenwerk G. Meurer Aktieng-esellschaft cég- Cossebaude (Dresden m.). A bejelentés napja 1934. évi augusztus hó 9-ike. Már eddig is ismeretesek zárt főzőlap­pal ellátott gáztűzhelyek. Ezen gáztűz­helyeknek előnye, hogy a főzőlapon több edény elhelyezhető, ami nagyon kényel-5 mes a sok kisebb edénnyel dolgozó házi­asszony számára. A hőgázok melegének rossz kihasználása az eddigi csukott főző­felülettel ellátott gáztűzhelyeknek hátrá­nya. Az ilyen tűzhelyeknek hatásfoka 10 alig haladja meg a 25 százalékot, a nyi­tott főzőlyukú gáztűzhelyekkel szemben, melyeknek hatásfoka 60 százaléknál is jobb. A találmány olyan szerkezet, wmely 15 magábafoglalja a zárt főzőlapos gáztűz­helyeknek előnyeit, de ezeknek rossz ha­tásfokát azzal javítja meg, hogy a főző­lapot fűtő égőknek melegét a sütésre is hasznosítja, vagyis a főzőlapoknak égője 20 egyúttal hőforrása az alatta elhelyezett sütőnek is. A sütő fűtése tehát külön költ­séget nem igényel és ezáltal olyan ház­tartásokban, alhol a több edényben való főzéssel egyidejűleg sütnek is, a gáznak 25 hőkihasználása jelentékenyen emelkedik. A sütőt főleg az égők által felmelegí­tett tűzihelylapnak sugárzó melege fűti. A tűzhelylap a sütő irányában történő hősugárzás növelésére bütykökkel látható 80 el, továbbá a lapnak egyenletes fűtése ér­dekében, hőgázterelő bordák alkalmazha­tók, melyek a hőgázoknak kényszerű te­relését célozzák. A fent körülírt tűzhely egyidejű sü-85 tésre és főzésre készül. Előfordulhat azon­ban ÍLZ eset, midőn a sütőben nem süt­nek, vagy pedig a sütő melegének csak kis részére van szükség, pl. ételek mele­gentartása, hőérzékeny tésztaneműek sü­tése. Ilyen esetekben a találmány szerint 40 a lefelé irányuló hősugárzásnak szabá­lyozása, a sütő felett elrendezett, betol­ható elzárólappal, vagy állítható redő­nyös csappantyúval történik. A mellékelt rajz 1. sz. ábrája, a készü- 45 lék példaképeni kiviteli alakjának függő­leges keresztmetszetét mutatja. Az (a) tűzhelylapkeret, melybe a (b) főzőlap fekszik. A (c) oldalsó gázbevezető­csövekre szerelt (d) gázégőknek lángja a 50 (b) főzőlap felé irányul. Az (e) sütőt az 1. sz. ábra szerint a (b) főzőlapnak su­gárzó melege fűti. Az (f) bütykök a su­gárzóhatásnak emelésére, a (g) bordák pedig a hőgázoknak a főzőlap alatt való 55 egyenletes elosztására valók. A tűzhely füstcsőcsatlakozása (h)-nál van. Az 1. sz. ábrába vonalkázottan. berajzolt (i) tolaty­tyú, a lefelé irányuló hősugárzást gá­tolja. 60 A 2. sz. ábra a (b) főzőlapot alulnézet­ben ábrázolja. A nyilak a hőgázterelés­nek irányát jelzik . A 3. sz. ábrában (i) tolattyú helyett (k) redőnyös csappantyúk vannak beépítve, 65 amely forgathatóan elrendezett redőnyös közös vezető tengely segítségével nyitha­tók, illetve csukhatok. Ezen csappantyúk segítségével tehát a felülről sugárzó me­leg szabályozható. Az (1) alsó gázégő tu- 70 lajdonképen kiegészítő égő, erős alsó me­leg elérésére. A sütő fűtése a szabadalom keretén be­lül más módszer szerinti hőgázkihaszná­lással is történhetik, hacsak a tűzhely- 75 nek, a találmánynak megfelelően, zárt

Next

/
Thumbnails
Contents