113082. lajstromszámú szabadalom • Készülék kétfarú tüzérségi lövegeknek a terepen való beigazítására és durva nivellálására

Megjelent 1935. évi október hó^^^ 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113082. SZÁM. — XlX/b. OSZTÁLY. Készülék kétfarú tüzérségi lövegeknek a terepen való beigazítására és durva nivellálására. „Ansaldo" Societa Anonima cég- Genova-Cornigliano. A bejelentés napja 1934. évi október hó 30-ika. Olaszországi elsőbbsége 1934. évi január hó 3-ika. A találmány készülék kettős ágyútalp­í'arú szárazföldi tüzérségi lövegeknek a terepen való beigazítására és durva nivellálásáira. 5 Az ily kettős talpfarú tüzérségi löve­geknél mindkét talp-far végének , még egyenetlen terepen is jól kell felfeküd­niök. A találmány szerinti szerkezetnél, ame-10 lyet a rajz egyetlen ábrája szemléltet, az ágyútalp fara két (A, B) részből áll, amelyek a vízszintes tengelyű (C) csuk­' lók körül billenthetők. A talp-far (B) részének, amely célsze-15 rűen a (D) függélyes tengely körül for­gatható ágyútalphoz van erősítve, (E) toldata van. Az (E) toldat végén hasábos (F) csúszósára foígal helyet, melyben csavaranyaként működő csavarmenetes 20 furat van. A far málsik (A) részén elren­dezett (H) csavarorsó, mely a csavar­menetes furatban foglal helyet, saját ten­gelye körül foroghat, de tengelyirányban' el nem mozoghat. Ha a (H) csavart, kí-25 vülről, tetszőleges szerkezettel, pl. for­gaittyúval vagy kulccsal elforgatjuk, ak­kor a csavaranyaként működő (F) saru a (H) csavarorsóhoz képest tengelyirányban elmozog. Miután a csavaranyaként ható (F) sarut az (E) toldat vezetékei támaszt- 30 ják, a talp-far hátsó (A) része fel- vagy lefelé fog elmozogni, miközben a csukló a támaszpont. Az (F) saru természetesen vízszintes irányban is csúszhat az (E) toldathoz kó- 35 pest, amelynek vezetékei támasztják. Ha a talp-far ütközős végének a talajjal való érintkezése után továbbforgatjuk a (H) eslavart, akkor a löveg (K) aljzata elhaj­lik. Mivel két talp-far van és az aljazat 40 alsó részié gömbalakúan ívelt, a lövegpad iránya is eltéríthető a terephez képest oly módon, hogy az ágyútalp-villa forgásten­gelyének függélyes helyzetbe való állítá­sával a löveg durván nivellálható. 45 Szabadalmi igény: Készülék kettős talpfarú lövegeknek a terephez képest való beigazítására és durva nivellálására, jellemezve két, egymással csuklósan kapcsolt, csavar 50 és rajta vezetett csúszósaru útján egy­mással összekötött far-részei. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents