113077. lajstromszámú szabadalom • Szekrényalakú tölténytár lőfegyverekhez

Megj elent 1935. évi október h ó laag= 1 5-é n. MAGTAR KIRÁLT1 SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113077. SZÁM. — XlX/a. OSZTÁLY. Szekrényalakú tölténytár lőfegyverekhez. Urbantschitseh Adolf szabadalmi ügyvivő Wien. A bejelentés napja 1934. évi november hó 13-ika. Ausztriai elsőbbsége 1933. évi december hó 30-ika. A találmány lőfegyverekhez való szek­rény alakú tölténytár. A találmány célja, hogy az ilyen tölténytár előállítási költ­ségeit, alkatrészeinek megfelelő alaki ki-5 képzésével csökkentsük. Az eddig használatos szekrényalakú töl­ténytárak egy darabból kimunkáltak és a szekrényekben helyezték el az adagoló­emeltyűnek és rugónak csapágyait is. 10 Ezeknek az üregeknek és kimetszéseknek ki marása és osákozása csak aránylag sok munkamenettel volt lehetséges. A találmány értelmében a tölténytár ezekrényalakú részét, mint préselt dara-15 bot képezzük ki és a tölténykeret vezető­léceit az adagolóemeltyűnek, valamint az emeltyűrugó csapágyát a vezetőcsappal együtt, mint külön munkadarabot helyez­zük el a szekrényben és a szekrény elülső 20 részében elrendezett csavarral rögzítjük. A rajz a találmány szerint alakított szekrényalakú tölténytár egyik kiviteli alakját mutatja. A tölténytár oly fegyve­rekhez készült, melyeknél a töltények ke-25 retben elhelyezettek. Az 1. ábra a závárzat oldalnézete és a szek­rényes tölténytár metszete. A 2. ábra a szekrénynek a (2—2—2—2—2) , törtvonal mentén készült metszete. A 80 3. ábra az 1. ábra (3—3) vonala mentén készült merőleges metszete, a nyíl irányá­ban nézve. Az (5) szekrény és a (6) ravaszkengyel a szokásos módon egyetlen darabot képez-85 nek és a felvett esetben a találmány ér­telmében, sajtolás útján készültek. A szek­rénynek elülső és hátsó oldalán (7) és (8) nyúlványai vannak, mely nyúlványok az elülső és hátsó (9) és (10) szekrénycsava-40 rok befogadása végett lyukasztattak. E nyúlványokat azoknak a szekrény falába átmenő (11) peremei kimerevítik. A (6) ravaszkengyelnek is befelé álló szélei van­nak, melyek a kengyelt merevítik. A szek­rény elülső felső része nyitott, azonban a 45. (6) ravaszkengyelt képező részét felül pré­selt (12) lemez zárja le, mely lemez egy­ben a tulajdonképpeni szekrény belső te­rét a kengyeltől elkülöníti. A (12) lemezt a szekrényben ponthegesztéssel rögzítet- 50 tük. A. lemezben a (15) ravaszt átvezető (13), továbbá i(14) áttörés van, mely a (16) kerettartó átvezetésére való. A lemeznek elülső oldalában laposan bepréselt (17) horony van, mely a tölténykeretnek a (18) 55-szekrónynyíláson való áthullásakor a ke­ret (19) orrának vezetékét képezi. Az el­különítő fal a szokásos módon a töltény­keret vezetéke. Ennek elülső vezetékét két lemezből készült (20) szalag képezi, ame- 60 lyeket megfelelő hajlásszöggel az (5) szek­rény belső oldalai között helyeztünk el és azokat ott szintén ponthegesztéssel rögzí­tettük. A (21) adagolóemeltyűt külön (22) köz- 65 benső darab rögzíti. Ez a darab a szek­rény elülső végében könnyű illesztéssel megerősített és felsőrészén (23) illesztő­felülete van, mellyel a tok (24) toldatának alsó oldalára felfekszik. Ezenkívül a (23) 70 illesztői elül etben még kör alakú (25) ki­metszés is van, melybe a (24) toldat hen­geres (26) kiugró része pontosan illeszke­dik. Ezzel a szerkezeti megoldással a (22) közbenső darabot és azzal együtt az (5) 75. szekrényes tölténytárt a závárzat (27) tok­jával szemben a lehető legpontosabban rögzítettük. A szekrény elülső (9) csa­varja ezeket a részeket szorosan össze­fogja. 80

Next

/
Thumbnails
Contents