113047. lajstromszámú szabadalom • Hűtőláda

Megjelent 1935. évi október hó 233-én. • MAG FAR KIRÁLYI W^B.m SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113047. SZÁM. — XXI/b. OSZTÁLY. Sterilizáló készülék. Dr. Manninger Vilmos orvos, egyetemi tanár Budapest. A bejelentés napja 1935. évi április hó 6-ika. Az eddigi sterilizálókészülékeknél a ste­rilizáláshoz szükséges gőzt, a sterilizáló­készüléken kívül, aránylag nagymennyi­ségű vízből fejlesztik, aminek az a hát-5 ránya, hogy a sterilizálás sokáig tart és így nagy időveszteséggel jár, továbbá, hogy a sebészeti eszközök (pl. kés, olló, stb.) e hosszú kezelés következtében ha­mar tönkremennek, illetve' a sebészeti 10 varróanyagok (pl. catgut) vagy gumitár­gyak (pl. kesztyűk) e hosszú kezelés követ­keztében hamar szakadékonnyá válnak. A találmány célja e hátrányok kiküszö­bölése oly módon, hogy főként a telített 15 vízgőzt biztosító szükséges vízmennyiséget annyira csökkentjük, hogy a víz az eddi­ginél lényegesen rövidebb idő alatt forr fel és a kellő túlnyomást ennek következté­ben néhány percen belül eléri. 20 Ezt a célt a találmány szerint elsősor­ban úgy érjük el, hogy a steriilizálóedény belső terének magának egy része képezi a gőzfejlesztésre való víznek tartályát. E tartály tetszőleges módon pl. fával, szén-25 nel, koksszal, stb., gáz-, petroleumlángzó­val, rostélytüzeléssel, villamos úton vagy gőzzel, stb. kívülről vagy belülről fűt­hető. Fontos a találmány szerint a gyors feliforrás és a kellő túlnyomás elérésére 30 csak az, hogy minéil nagyobb fűtőfelületet adjunk a víztartálynak. Ezt a víztartá­lyon átmenő, belülről fűthető csövekkel, illetve csatornákkal vagy olykép érjük el, hogy pl. a víztartórész fűtőfelülete hullá-35 mos vagy a víztér felőli oldalon bordá­zott. A rajz a találmány szerinti sterilizáló­készülék több példakópeni kiviteli alakját mutatja. Az 1. és 2. ábra gázfűtéses készülék függő- 40 leges hossz- és keresztmetszete; a 3—5. ábrák különböző fűtőfelületű és fűtésű változatokat részben elölnézetben, részben keresztmetszetben mutatnak. A készülék lényegében a jó hővezető- 45 anyagból, pl. öntött vasból készült, elő­nyösen hengeres (1) tartályból áll, mely­nek egyik végén a tömítetten elzárható (2) ajtó van, amelyen át a sterilizálandó tárgyakat, ill. anyagokat az (1) tartályba 50 behelyezzük. A sterilizálandó tárgyakat, ill. anyagokat tartalmazó (3) serpenyők­nek vagy edényeknek az (1) tartályban való elhelyezésére, abban megfelelő (4) állványok és azokra ráerősített (5) ve- 55 zetősínek vannak. Az (1) tartály, a leg­alsó részén, a (6) víztartállyá van kimé­lyítve, amelynek a (6') leeresztőesapja van. E tartály a (7) manometeirrel, (8) biztosítószeleppel és (9) légtelenítőcsap- 60 pal van ellátva, mely a (10) cső révén a víz feletti térrel van összekötve. Az (1) tartálynak továbbá (11) töltőtölcsére van, amelyet a (12) csappal elzárható (13) cső a (6) víztartály legalsó részével köt ösz- 65 sze és (14) vízállásmutatója van, amely, a szükséges minimális vízmennyiséget jelző jellel van ellátva. A (6) víztartály fűtésére az 1., 2., 3. és 5. ábrákon feltün­tetett kiviteli példáknál a (15) gázláng- 70 zók, a 4. ábrán feltüntetett kiviteli pél­dánál pedig a (16) rostélytüzelés van. A 3., ill. 4. ábra szerinti kivitelnél a (6) víz­tartály fenéke a fűtőfelület növelése vé­gett hullámos, ill. a víztartály belseje 75 felé bordázott. Az 5. ábra szerinti kivi­telnél, ugyanazon célra, a (6) víztartály egész hosszában végigmenő (17) fűtőcső

Next

/
Thumbnails
Contents