113037. lajstromszámú szabadalom • Kapocsszalag kapocsfűzőgépekhez és eljárás előállítására

Megjelent 1935. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113037. SZÁM. — XlII/b. OSZTÁLY. Kapocsszalag kapocsfűzőgépekhez és eljárás előállítására. Vog-el Max gyárigazgató Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1934. évi december hó 28-ika. Németországi elsőbbsége 1933. évi december hó 29-ike. A találmány kapocsszalagok, amelyek­nél a fűzőgépekben, pl. papírlapok össze­tűzésére használt kapcsok a szalag sze­leteiként vannak előkészítve és később, 5 pl. a kapocsfűzőgépben, közvetlenül a fű­zési művelet előtt, leválasztatnak. A találmány oly sík kapocsszalag és eljárás annak előállítására, amelynél a szalag teljesen kiterített, sík alakban ve-10 zethető a fűzőgépbe, vagy egy vagy több vezetőbordával ellátott, vagy pedig a fűzőgépben szalagként való használata előtt a szokásos U-alakba hajlítható, me­lyet azután száraival a fűzendő lapokon 15 vagy egyéb lapos anyagon átnyomunk, mire a szárakat az anyagon való keresz­tülhatolásuk után tartós fűzés esetén be­felé, átmeneti fűzés esetén pedig kifelé hajlíthatunk. 20 A találmány szerint a • kapocsszalago­kat igen olcsón és megbízhatóan, tömeg­gyártással állíthatjuk elő. A kapo'csszalagok a fűzőgépben csekély erőkifejtéssel, könnyen egyeskapcsokba 25 választhatóik szót, míg az előállítási el­járással a kapocs merevségét növeljük és azzal a fűzendő tárgyakba való behato­lásának a lehetősége fokozódik. A találmány egyúttal a kapocskereszt-80 metszetnek oly kialakítását engedi mieg, amelynél a kapocsnak a szalagról váló le­választása után előálló tarajt bizton el­kerüljük; e taraj egyébként a tárgyak­nak vagy a kezelő személynek sérülését 85 okozhatná. A felsorolt előnyöket a találmány sze­rint, úgy érjük el, hogy a kapocshosszal vagy annak többszörösével egyenlő szé­lességű sík bádogszalagot a kapocsvas-40 tagsággal egyenlő közökben egymás mel­lett fekvő barázdákkal, hornyokkal, be­nyomódásokkal vagy hasonló bemélyedé­sekkel látunk el, amelyek a később levá­lasztandó kapcsok egésa hossza mentén egyenletes, a fűzőgiépben könnyen szétvá- 45 lasztható, keresztmetszetYékonyodási vo­nalakat képeznek. A hornyok, benyomódások vagy ha­sonlók célszerűen a horonyfenéktől ki­indulólag ékalakú keresztmetszetűek, 50 míg a hornyok között megmaradó bor­dáknak lekerített külső széleik vanak. A kapoosszeletekhez harántirányban vezető­bordák rendezhetők el. A kapocsszalagokat nagyobb méretű bá- 55 dogtáblából állíthatjuk elő, amelybe a barázdákat az egyik, vagy egymással szembenfekvően mindkét oldalról alakí­tási művelettel, pl. sajtolással, nyomással vagy hasonlóval dolgozzuk be. A barázdák 60 egy munkamenetben hosszirányukban vagy pedig hosszirányukhoz harántirány­ban állíthatók elő. A bádogszalag, amelybe a barázdákat bedolgozzuk és me­lyet így a kapcsok leválasztására élőké- 65 szítünk, egy kapocssorral, vagy annak egymásmelleit fekvő többszörösével vagy sokszorosával egyenlő szélességű lehet. Ily esetben a szalagot egy kapocshossznak megfelelő szélességekre vágjuk szét. Szét- 70 vágáskor, de már azt megelőzően is, a leválasztandó kapcsokat élezhetjük. Kapocsszalagoknak egymásmelletti kap­csokból való előállítása ismert, az, ismert eljárásoknak azonban lényeges hátrányaik 75 vannak. így kapocsszalagokat az egyes kapcsoknak forrasztófémmel, ragasztó­anyaggal vagy ragasztószalaggal való összekapcsolása útján állítottak elő. Ez az eljárás azonban körülményes, ennél- 80

Next

/
Thumbnails
Contents