113002. lajstromszámú szabadalom • Készülék számolás és olvasás oktatására

Megjelent 1935. évi október hó 1-én. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113002. SZÁM. IX/g. OSZTÁLY. Készülék számolás és olvasás oktatására. Bálint Ferenc kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1935. évi február hó 27-ike. A találmány számolásra és olvasásra oktató készülék, melyen a számjegyek, illetve a betűk tetszésszerinti sorrendben csoportosíthatók, vagy eltávolíthatók és 5 mással helyettesíthetők, ami úgy a tanu­lónak, mint az oktatónak munkáját jelen tékenyen megkönnyíti. A csatolt rajzon a találmány példaké­pen felvett kiviteli alakjában van fel-10 tüntetve és pedig az 1. ábra a készülék elölnézete, a 2. ábra a készülék egy másik kiviteli alakjának távlati képe, a 3—5. ábrák pedig részletrajzok. 15 A találmány lényege az, hogy a szám-, illetve betűjelek, akasztóhorgókkal ellá­tott, egymástól különálló lapocskákon vannak és ezek a készülék vízszintes tar­tórúdjaira vannak leemelheítően felfüg-20 gesztve. Az 1. ábra szerinti kiviteli alaknál a készülék vízszintes (a) tartórúdjai a (b) állványoszlopokra, a 2. ábra szerinti ki­viteli alaknál pedig közvetlenül a falra 25 vannak erősítve. A betű-, illetve számje­leik a (c) lapoosikákon vannak, mely la­pocskáknak (d) afeaszitóihorguk van. A 3. ábra szerinti kiviteli alaknál az akaszt óh argót a (c) lapocskáknak előre-80 hajlított felső széle, a 4. ábra szerinti ki­viteli alaknál külön kampók az 5. ábra szerinti kiviteli alaknál pedig a lapocs­káknak hátrafelé hajlított felső széle alkotja. A betű-, illetve számjelekkel ellátott 35 (c) lapocskák a (d) akasztóhorguk segé­lyével leeimelhetően fel vannak füg­gesztve az (a) tartórudakra. Minthogy a lapocskákat a tartóruda­kon könnyen lehet ide-oda tologatni, más 40 helyzetbe csoportosítani, vagy leemelni és mással helyettesíteni, így tanulás vagy oktatás közben könnyen lehet a szöveget illetve a számot változtatni, ami úgy a tanulónak, mint a tanítónak munká- 45 ját megkönnyíti. Szabadalmi igények: 1. Készülék számolás és olvasás oktatá­sára, azzal jellemezve, hogy a szám-, illetve betűjelek, akasztóhorgokkal 50 ellátott, egymástól különálló lapocská­kon vannak és ezek a készülék víz­szintes tartórudjaira vannak leemel­(hetően felfüggesztve. 2. Az 1. igényben védett készülék kiviteli 55 alakja, azzal jellemezve, hogy a betű-, illetve számjellel ellátott lapocska felső szélének előre- vagy hátrahajlí­tása alkotja a lapocska akasztóhorgát. 1 rajzlap melléklettel. Fallas nyomda, Budapest. f

Next

/
Thumbnails
Contents