111970. lajstromszámú szabadalom • Érmeszámláló készülék

3ieg;.H-lent 1935. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111970. SZÁM. VII/C. OSZTÁLY. Érmeszámláló készülék. Kőviíry Béla műszerész Nagyszeben. A bejelentés napja 1934. évi május hó 19-ike. Romániai elsőbbsége 1933. évi máius hó 20-ika. A találmány érmeszámláló készülék, mely az érméket, pl. ezüstpénzt papír­hüvelybe töltheti és a számolást az eset­leges hiánynak számbelileg történő ki-5 mutatása mellett ellenőrzi. A találmány célja erős, egyszerű és a végzendő műveletekben hatásosan működő készüléknek létesítése. A találmány lényeges jellemzője egy 10 röpítőkerék, amelynek szárnyai a meg­számlálandó érméket felvevő adagoló­vályúból egy-egy érmét röpítenek ki és a vályú alsó széle alatt a gyűjtőbe viszik. A készülék számlálószerkezete a készülé-15 ken keresztüljutott érmék darabszámát mutatja olyképpen, hogy a számláló öt számomként mordul tovább, de azért a ké­szüléken áthaladt érmék pontos száma megállapítható. 20 Az itt következő leírás és a kapcsolatos rajz részletesen megmagyarázzák a talál­mány egyik megoldási alakjának a meg­valósítását, amely alak azonban nem zár ki egyéb megvalósítási lehetőségeket a 25 fenti jellemző tulajdonságok keretében. A rajzon az 1. ábra a találmány szerinti készülék felülnézete, a 2. ábra pedig az 1. ábrához hasonló fe-30 lülnézet, de egyes részek eltávolításával. A 3. ábra az 1. ábrának jobboldali oldal­nézete. A 4. ábra a működésre készen asztalra sze­relt készüléket oldalnézetben, mutatja 35 be. Az 5. ábra az érme vályúnak nagyobb lép­tékű nézete. A 6—9. ábra a háromkarú rögzítő helyze­teit a kétféle számláló eljárásnál mutatja be, amelyeknél a készülék minden 50-edik, 40 illetve minden 1000-edik érménél áll meg. A készülék (1) asztalára csavarokkal vagy másféle módon (2) tartó erősíthető, amely a készülék (3) rögzítőszerkezetót tartja. Ennek a tartónak (4) nyílása van, 45 amelyben súrlódással és (4i) csavarral az (5) befogadócsövet erősítjük meg, amelybe a készülékein áthaladt érmék hullanak. A (3) rögzítőké,szülék a,z (1) laphoz viszo­nyítva ferde olyképp, hogy az (1) lap kö- 50 rülbelül 30 fokos szöget zár be a vízszin­tessel, ha a készülék működési helyzeté­ben van megerősítve (4. ábra). A (6) ferde nyúlványra a megszámlálandó (9) érmé­ket felvevő (8) vályú (7) füle erősíthető. 55 A (9) érmék fölött szükség esetén súlyos (10) tömb helyezhető el, amely megakadá­lyozza az érmék szabálytalan mozgását a készülék működése közben, viszont az ér­mék kifogyása után az, alant leírt módon 60 megakasztja a készülék működését. A (11) röpítőkeréknek öt szárnya van, amelyek­nek ferde (12) éleik vannak, amelyek megfogják az érmét és a hajlított (13) ujj alá dobják; utóbbi az érmét a (4) nyílás 65 felé irányítja, ahonnan az, (5) befogadóba hullik, amelynek a méretei az érmék nagysága és száma, szerint változnak. A (11) kerék szárnyai a legnagyobb érme által meghatározott nagyságúak, 70, amely érmének á készüléken át kell ha­ladnia ós azon célból, hogy a szárnyak ne fogjanak meg egyszerre több érmét, a (8) vályú alsó (14) szélének a (2) tartó lapjá­tól mért távolsága a (6) ferde síkon levő 75 (7) fül elosúsztatása által szabályozható. Elcsúsz,tatás után a vályú a kívánt hely­zetben a (16) bevágáson áthatoló (17) csa-

Next

/
Thumbnails
Contents