111960. lajstromszámú szabadalom • Elektródarendszer gáz- vagy gőztöltésű egyenirányítókhoz

31«»ííjelent 1935. évi iípriiis hő 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111960. SZÁM. — Vir/d. OSZTÁLY. Elektródarendszer gáz- vagy gó'ztöltésű egyenirányítókhoz. Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H. Berlin. A bejelentés napja 1934. évi augusztus hó 27-ike. Németországi elsőbbsége 1933. évi augusztus hó 29-ike. A találmány elek trótlíar endszer gáz­vagy gőztöltésű, izzókatódával dolgozó egyen,irányífókihloz. A találmány céljia, • hoigy az, ilyen egyenirányítók egyeinrá-5 nyitó szakaszában egyébként jelentkező negatív ellen állást kiküszöböljük. Jzzákatódával és Bnódával, valamint gázitöltéssel elilátott normális kisütőcsö­vek karakterisztikájában negatív részek, 10 vagyis oly részek is vannak, melyek mentéin az áramerősség növekedésével az egyenirányító kapocsfeszültségie cisiöikken. Ismeretes, hogy e nem kívánatos nega­tív ellenállás-jelenség okozói a kisülési 15 pályáiban fellépő, ionók okozta téritölté­sek. Ezek a tértöltések ós a tértölté­sek változásai a kisülés áramerősségét labilissá teszik. Ezt a hátrányt igyekez.­tek az elektródáik különféle elrendezésé-20 vei jkiüriiszöibölini. E megoldások abból; az elviből indultak ki, hogy a kisülési 'tér két részre osztandó, még pedig a katódá­val szomszédos oly részre, amelyben je­lentékeny ionizáció nem lép fel és a tu-25 IiajdioTiképpeni ionizációs térre. Az ilyein megosztás lehetséges pl. oly módon, hogy az anódát két résziből' készítik, melyek egymással koncentrikus elrendezésűek és egymással össze vannaik kötve. Emellett 30 a katódláhloz közelebb eső anódarész szita alakjájban kiképezett és az ionok főtö­mege a két- andóaréisz. között a batódátóü távol eső térben képződik. Az ionok ebiből a térből áramlanak az izzókatódáihoz és 35 annak negatív tértöltését (kompenzálják. Az itoiniolk tértöltés© keletkezései helyén ilyen etektródlaelrendezés mellett a ka­tóda előtti mezőterősségeit nem befolyá­solja lényegesen és így nincs lényeges befolyása az átmenő áram erősségére 40 sem. Ezi esetiben a karakterisztika men tén negatív részeik már nem jelentkez­nek. Kitűnt, hogy ja pozitív tértöltés min­dennemű befolyásának szabatos kiküszö- 45 bölése elsősorban annak a két elektró­dáinak a méretezésétől függ, amely elek­tródákból az anóda készült. Hogy áz ionok legnagyobb része a két anódarész között keileitkezizék,, a katóda 50 és a belső, rácsailakú anódarész, közötti távcJsláignak kisebibnieik kell lennie, mint amekkora & távolság a belső rácsalakú anódarész és a külső anódárész között. Kitűnt, hogy gyakorlatilag kedvező 55 határérték áz, amelyinéil a két anódarész közötti távolság legalább 2—2.5-szer akkora, minit a katóda éLs a belső anóda r;é®zi közötti távolság. Csak ebben az eset­ben elegendő kicsiny az ionizáció a ka- 60 tód'a és a beliső anódarész között, szem­ben azzal az ionizációval, amely a másik térben keletkezik. A két anódarész közötti potenciált aa ionok létesítette tértöltés messzemenően 65 befolyásolja. Kézenfekvő, hogy a kisü­lési szakasznak ezen a részén fellépő ,tér­töltésváltozásiok a katódú előtt uralkodó mezőerősséigeit még befolyásolják, pl, abban az esetben, ha a rácsalakú amoda 7(J durvasziemű hálóiból, vagy nagy menet­magasságú drótspirálisból készül úgy, hogy a hátsó anódarész tértöltés® a belső an ódarészen áthat. Ha a tértöltésnek ezek a változásai labilisak, úgy a karaik- 75 terisztiíkáinalk ismeretes fényívszerű liaibi-

Next

/
Thumbnails
Contents