111934. lajstromszámú szabadalom • Fapermetező

Megjelent lí)o5. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111934. SZÁM. — X/b. OSZTÁLY. Fapermetező. Tolnai Béla műszaki kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1934. évi augusztus hó 31-ike. Az egyszerű kéziszivattyúból álló, is­meretes fapermetezők hátránya, hogy a széjjelpermetezett folyadék magasabb gyümülesfák, stb. koronáját, sőt sok eset-5 ben középső részét el nem éri és azonkí­vül teljesítőképessége aránylag csekély. A találmány oly fapermetező, melynél a kéziszivattyú oldalára visszacsapó, go­lyós szeleppel ellátott és a szivattyúhen-10 gerrel párhuzamos légüst van erősítve, melynek a golyószelep alatti része a szi­vattyú szívószelepe fölötti terével közle­kedik, míg felső részéből kivezetett nyo­mócső a szórócsővel köthető össze. Azzal, 15 hogy a légüst a szivattyúhengeren kívül van a légüst hossza és átmérője, a kívánt teljesítmény elérésére, tetszés szerinti lehet. Mellékelt rajz a találmány szerinti fa-20 permetező példaképem kiviteli alakját tünteti fel, mely több módosítást és ki­egészítést enged meg, anélkül, hogy a ta­lálmány lényegétől eltérnénk. Az (a) szivattyúhenger oldalára azzal 25 párhuzamos (b) légüst van erősítve, melynek alsó részében golyós (c) vissza­csapószelep van és (d) könyökcsöve a szi­vattyúhenger golyós (e) szívószelepe fö­lötti térrel közlekedik. A (b) légüstben 80 központosán vezetett (f) nyomócsőnek a légüstből kivezetett részével a rajzon fel nem tüntetett szórócső köthető össze. A szivattyú felső részére a lefelé nyúló (g) vasláb van erősítve, mely előnyösen 35 villaalakú. Permetezés közben vízszinte­sen lehajlított (gl) része a földre helye­zendő, úgyhogy arra lábbal rálépve a permetező helyzetében rögzítve van. E vasláb helyett a szivattyúcsőre rögzítő csavarral ellátott kengyel is erősíthető, 40 mellyel a permetező vödör, vagy puttony szélére erősíthető. Az (a) szivattyúcső alsó végére (h) szűrőkosár van rádugva, mely tisztítás céljából könnyen lehúz­ható. 45 Működésé a következő: A gumitömlős szórócsőnek az (f) nyomócsővel való össze­köttetése után elsősorban a szórócső csap­ját zárjuk el. Ezután az (i) dugattyút a (k) fogantyúnál fogva addig működtetjük, 50 míg a (b) légüstbe permetanyag jut és benne a szivattyúzás által keletkezett lég­sűrítés folytán nyomás fejlődik. Ezután a csapot megnyitjuk és a szórócsövet a fára irányítva, azt permetezzük. 55 Szabadalmi igények: 1. Fapermetező, azzal jellemezve, hogy a szivattyú hengerén kívül légüst van erősítve, melyben a szórócsővel össze­köthető nyomócső központosán van el- 60 rendezve és hogy a légüst alsó része a szivattyúhenger szívószelepe fölötti térrel közlekedik. 2. Az 1. igénypont szerinti fapermetező kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy 65 a szívócső alsó végére szűrőkosár van rádugva, mely tisztítás céljából lehúz­ható. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents