111885. lajstromszámú szabadalom • Gép mindenféle szemes és hüvelyes termény hántására és polirozására

31egjelent 1935. évi április hó 250 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111885. SZÁM. — X/i. OSZTÁLY. Gép mindenféle szemes ás hüvelyes termény hántására és polirozására. Kaspar CJetreideschálmaschine G. m. b. H. cég Oftenbach a/M. (Németország-). Pótszabadalom a 90805. lajstromszáma törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1932. évi julius hó 30-ika. Ismeretesek mindenféle szemes és hüve­lyes termény hántására és polirozására olyan gépek, melyeknél a verők a tartó­rudakon egymástól függetlenül forgat-5 hatóan ágyazott egyes verőrészeeskékből állnak, melyek egészen a hántóköpenyig érhetnek. Ezeknél az ismert gépeknél a verőrészecskék egyenlő hosszúak és ezzel a hántandó anyagnak a gépen áthaladó 10 áramában keletkező esetleges torlódások lehetőleg gyors megszüntetését megnehe­zítik. Ezt a hátrányt a találmány szerint úgy kerüljük el, hogy az egymás mellett el-15 helyezett verőrészecskék zárt sorát e sor egész hosszában vagy annak egy részén megszakítjuk, vagy pedig a verőrészecs­kéket, mint a harántléceken lazán ülő gyűrűket képezzük ki. 20 A verőrészecskék első változatánál (pálca- vagy sávalakú részecskék) azokat különböző hosszúságban készítjük, illetve száraikat különböző irányokban elhajlít­juk. Ezzel elérjük, hogy a torlódott ga-25 bonaszemek nemcsak a szárvégek és a hántóköpeny között, hanem szomszédos verőrészecskék szárai között is áthaladhat­nak. A szárak súlyát és alakját olyanra választjuk, hogy a hántandó anyag nem 30 kívánt áthaladását a szárvégek és a verő­köpeny között megakadályozzuk. Másrészt egyúttal azt is meggátolhat juk, hogy az egyes szárak egymáson súrlódjanak és ekként járulékos kopás ke-35 letkezzék. E célra az egyes verő részecskék fülrészét valamivel szélesebbre készíthet­jük, mint magukat a szárakat, úgyhogy csak ezek a szélesebb fülek érintkeznek egymással, a szárak azonban nem. Ezen­kívül a füleknek a szélesebb kialakítása 40 olyan nyílás alkalmazását engedi meg, melyen át a hántási por kihajítható, ami a fülek belső felületének, valamint a. ha­rántrudaknak is kisebb kopását eredmé­nyezi. 45 Ha a szárakat nem huzalok, hanem ki­csiny sávok alakjában képezzük ki, akkor a verődobban keletkező szelet erősbíthet­jük. Ez a sávalakú kiképzés továbbá le­hetővé teszi, hogy a verőrészecskék szára 50 a fülhöz képest ferde legyen. A ferde állás szerint, vagyis aszerint, hogy a verőré­szecskéket a gabonaáram irányában vagy azzal szemben, tehát egyenkint vagy soron­kint az egyik vagy másik irányban állít- 55 juk-e ferdén egymáshoz képest, a gabona­áram áthaladási sebességét gyorsíthatjuk vagy lassíthatjuk. Ilyen módon bizonyos határok között befolyást gyakorolhatunk a hántóhatásra. 60 Olyan gabonafajtáknál, melyeket kiilö­nösképen erősen kell hegyezni, a verő' részecskék szárait egyenes helyett gör­bítve is képezhetjük ki, minek folytán az anyagra ható hajlított felület keletkezik, 65 mely az egyes gabonaszemek megfordítá­sát elősegíti és ezzel a hegyezőhatást ked­vezően befolyásolja. A görbületet oly mértékben növelhetjük, hogy végül eset­leg fül nélküli zárt gyűrű keletkezik; 70 ezzel a verőrészecskék második változa­tához jutunk. A verőrószeeskéknek ez a második vál­tozata azzal a további előnnyel jár, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents