111883. lajstromszámú szabadalom • Céltávcső a lőszögnek a céltávolságtól függő célkép nagyítás szerinti beállítására, illetve közelítően ismert nagyságú cél távolságának a becslésére való berendezéssel

Megjelent 11)85. évi április íió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111883. SZÁM. — XIX/c. OSZTÁLY. Céltávcső a lőszögiiek a céltávolságtól függő célkép-nagyítás szerinti beállítására, illetve közelítően ismert nagyságú cél távolságának a becslésére való berendezéssel. Actieng-esellschaft C. P„ Goerz Optische Anstalt Actiová spolecnost' K. P. Goerz opticky ústav cég1 Bratislavá-baii. A bejelentés napja 1934. évi április hó 14-ike. A találmány célja olyan céltávcső szer­kesztése, amelynél a céltávolságitól függő, megfelelő eélkép-iiagyítás réivén a, céltár volságnak megfelelő lőszög önműködően 5 beáll és egyidejűen valamely beosztáson a közelítőlen ismert nagyságú cél távolsága leolvasható. Ezt a; célt a találmány értelmében úgy érjük el, hogy a szemlencse látómezejé-0 ben annyi meghatározott nagyságú tá­volságmérő (telemetrikus) jelt (kört, négyzeitet vagy más ábrát) helyezünk el, ahány célnagyság számba jöhet, továbbá a szemlencse és a tárgylencse kép-síkja l5 közé két lencserendszer tengelyirányú el­tolásával a nagyítást megváltoztató, tehát pankrátikus rendszert iktatunk be, amely­nek elállítóműve segítségével a távolság­mérő lemezt keresztirányiban oly módon !0 toljuk el, hogy a célvonal a fegyvercső tengelyével a céltávolságnak megfelelő lőszöget zárja be, ha a célkép körvonala a nagyságának megfelelő mérőjellel egybe esik, amikor is a pankrátikus elállítás !5 mérve a céltávolság szerint beosztott osz­tályzaton leolvasható. A rajzi a találmány példaképem meg­oldási alllakját tünteti fel, még pedig az 1. ábra hosszmetszetben, a 10 2. ábria keresz t met szietben. Az (1) csőtokban van a (2) tárgylencse, amelynek (FI) képsíkjában a (3) gyűjtő­lencse foglal helyet. A földi képmegfor­díitó rendsaemt a (4—5) pankrátikus lencse-15 rendszietr alkotja, amelynek elemei ismert módon tengelyirányban oly kép tolhatók el, hogy aa (FI) képihelye pontosan a szem­lencse helytálló (F2) képmezejébe essék. Ezt a törvényszerű lenese-eltolást ismert módon a (6) hüvely elfordításával létesíit- 40 jük, amelynek csavarvonalalakú (6a, 6b) hasítékai ba egy-egy (7) pecek nyúlik, amely a (8) lencsefoglalattal szilárdan összefügg ós az (1) csőtoknak a tengellyel párhuzamos (la) hasi-tékán átnyúlik. 45 A panklrátikus rendszer elállító moizgá­sát itt egyidejűen az optikai tengelynek oilyan beállítás-ára hasiználjuk fel, hogy a csőtok mértani tengelyével a céltávolság­nak megfelelő lőszöget zárja bei amely 50 célra a szemlencse képmezejében elhelye­zett távolságmérő lemezt ismeirt módon a csőtok tengelyére merőlegesen eltoihatóari szereljük fel. A távolságmérő lemez 011-gárirányban eltolható (9) foglialat-gyűrű- 55 jén az elitolás irányára merőleges (9a) csap van, amely az elfordítható, de eltol­hajta'tlan (10) gyűrű (10a) csavarvo-nal­alakú hornyába nyúlik. A (10) gyűrűn ki­vül a céltávolságok szerint beosztott (10b) 60 korosztályziait van és kerületén a (6) hü­vely (6a) kiszélesített részével mereven; összefügg. Teháit a (10) gyűrű elfordításával egy­idejűen mind a távolságmérő lemeznek a 65 mindenkori céltávolságtól függő lőszögnek megfelelő keresztirányú eltolását, mind a céltávolságitól függő pankrátikus célkép­nagyítást létesítjük. Az utóbbinak körök, négyzetek vagy más távolságmérő ábrák 70 segítségével való megmérésével ismert célniagyságoknál a céltávolság, vagy meg­fordítva ismert céltávolságnál a cél nagy­sága meghatározható. Ha ugyanis (Z) je-

Next

/
Thumbnails
Contents