111859. lajstromszámú szabadalom • Újítások zárt forgattyúházzal ellátott kútszivattúkon

31egjelent 1935. évi április hó 197-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 111859. SZÁM. — XXI/c. OSZTÁLY. Újítások zárt forgattyúházzal ellátott kútszivattyúkon. Boros Ármin műszaki vállalat Miskolc. A bejelentés napja 1934. évi március hó 26-ika. A találmány zárt forgattyúházzal ellá­tott ismeretes kútszivattyúk oly újítá­saira vonatkozik, melyek lehetővé teszik, hogy a közönséges szivattyú eddig nem 5 ismert kis építési magasságának megtar­tásával nagyobb teljesítményű szivaty­tyúvá átalakítható. A találmány szerint a forgattyús ten­gely révén, kézi lendkerékkel közvetlenül 10 hajtott szivattyú forgattyúházániak tete­jén levehető fedél van, melynek helyébe csapágy erősíthető. E csapágyban kézzel, vagy szíj közvetítésével motorral hajt­ható ós szíj tárcsául használható lend-15 kerék tengelye van ágyazva, amelyre erő­sített fogaskerék a forgattyútengelyro erősítendő fogaskerékbe kapaszkodik, égy hogy egy és ugyanaz a szivattyú kézi és motorikus hajtásra használható. 20 További újítás, hogy motorikus hajtás­nál a motor és szíjtárcsa között súlyter­helésű szíj feszítő van, mely nemcsak le­hetővé, hanem kívánatossá is teszi, hogy a hajtó ós a hajtott tengely egymáshoz 25 minél közelebb legyen s ezzel a kút az is­meretes kúták szerkezeti magasságánál lényegesen kisebbre méretezhető. Az is­meretes zártházú forgattyús, lendkerekes kútszivattyúk szerkezeti magassága 125— 30 130 cm, a találmány szerinti szíj feszi tős hajtásnál iazonban 70—75 cm is lehet. Ily szíjfeszítők ugyan ismeretesek, de kút­szivattyúknál ©ddig nem használták a cél­ból, hogy motoros hajtásnál a kút szorke-35 zeti magassága nagyobb ne legyen, mint kézzel hajtott kútaknál. így lényeges súly- ós költségmegtakarítást érünk el. A találmánybeli további újítás az, hogy a szivattyútestnek kettőnél több, esetleg 40 négy csatlakozókarimája van, melyek bármelyikével kifolyócső vagy csővezeték köthető össze, s így a víz több irányba ós helyre szállítható, ami különösen elő­nyös, ha pl. több szomszédos háznak kö­zös szivattyúja van. Az igénybe nem vett 45 csatlakozókarima vakkarimával van el­zárva. A szivattyú szerelhető közvetlenül a kút faépítményére vagy magasítóáll­ványra vagy füleknél fogva falna vagy más függőleges felületre és esetleg a kút- 50 aknába süllyesztett munkahengerrel mó­dosítható. A mellékelt rajz a találmány szerinti kútszivattyút közvetlen és előtétes hajtás­sal tünteti fel. Az átalakításhoz szüksé- 55 ges kiegészítő részek több módosítást en­gednek meg anélkül, hogy a találmány lényegétől eltérnénk. Az 1. és 2. ábra a találmány szerinti újítá­sokkal ellátott közvetlen hajtású gzi- 60 vattyú kétféle oldalnézete. A 3. ábra ugyanannak a szivattyúnak ol­dalnézete fogaskerékművel való átalakí­tása után, mely kézzel vagy motorral hajtható. A 65 4. ábra a motorral hajtott közlőmű váz­latos rajza. Az 5. ábra a kútsizi vattyú magasítóáll­ványa. A 6. ábra a kútaknába süllyeszthető isme- 70 retes munkahenger. Az 1. és 2. ábra szerint a kútszi vattyú (a) forgattyúházának felső rósize (b) fedő­lemezzel van lezárva és az (f) forgattyú­tengelyt közvetlenül a (c) lendkeréknél 75 fogva forgatjuk. A rajz szerint a kút­szivattyúnak négy (h) csatlakozó kari­mája van, melyeiknek bármelyikével (i) kifolyókar vagy több irányba vezető cső­vezeték köthető össze. A szükségtelen (h) 80

Next

/
Thumbnails
Contents