111800. lajstromszámú szabadalom • Berendezés anyagok elektrolitos kiválasztására folyadékokból, különösen vízből

Megjelent 1935. évi március lió 16-án. MA6YAU KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111800. SZÁM. — IY/i. (V/e/2.) OSZTÁLY. Berendezés anyagok elektrolitos kiválasztására folyadékokból, különösen vízből. Kaisser Kari mérnök München. A bejelentés napja 1933. évi március hó 24-ike. Belgiumi elsőbbsége 1932. évi március hó 26-ika. Anyagok kiválasztására folyadékokból, pl. víz ásván y mentesí tésér e, eddig azelefc­trolitcellákat ftnompórusú válaszfalakkal, ú. n. diafragmákkal több külön térre osz-5 tották, melyek folyadékait a válaszfalak egymástól elszigetelték. E diafragmáik két főfeladata: 1. megakadályozni, hogy az anód- és ka­tódtér elektrolitjai egymással diffúzió út-10 ján keveredjenek, vagy hogy — amennyi­ben két diafragma közt semleges teret al­kalmaznak — az említett elektrolitok a semleges tér folyadékával keveredhesse­nek; 15 2. mindemellett azonban az áram. hatása alatt a kisülési helyhez vándorló iónoknak lehetővé tenni, hogy a diafragma finom pórusain áthaladhassanak. Gyakran több ilyen elektrolitcellát kap-2o csolnak egymás után, amikor is a tisztí­tandó folyadékot az első cella siemleges ts réből a második cella semleges terébe ve­zetik stb., majd az utolsó cellából mint készterméket vonjak ki. E folyamat alatt 25 valamennyi cellának úgy az anód-, mint katódterét ugyancsak enyhe áramlásban tartják, amennyiben ezekbe a terekbe alulról friss folyadékot vezetnek; ezzel a folyadék későbbi túlfolyását és így 30 a cserebomlási termékek eltávolítását érik el. A diafragmákat ezért rendkívül szűk­szemű szitához lehet hasonlítani, mint­hogy ennek pórusai a valóságban nem 35 egyebek, mint magában a diafragma anya­gában levő ürös mikroszkopikus, csatorna­szerű, változatlan nagyságú közterek. A diafragmák nagy hátrányai közis­mertek. Először is nem lehet elkerülni, 40 hogy a diafragmák igen könnyen el ne duguljanak, különösen akkor, ha a keze­lendő folyadékban sok kolloidanyag van, mert ezek kocsonyaszerű tömegeket alkot­nak, melyek a diafragmákat igen gyorsan eltömik. Ezenkívül a diaíragsmáknak a ke- 45 zelendő folyadékok különböző viszonyai szerint különböző minőségűeknek kell len­niök, minthogy a diafragmák elektroszta­tikai tulajdonságainak nagy befolyásuk van. A kezelendő anyag természete szerint 50 továbbá bizonyos esetekben a diafragmák nagy mechanikai igénybevételek alatt áll­nak. Ha pl. tengervizet ásványmienteisítés végett diafragmás elektrolittartályban ke­zelnénk, akkor a nagymennyiségű sók stb. 55 nemcsak igen gyorsan eldugaszolnák a diafragmákat, hanem ezeket még a felszabaduló klórmennyiségek gyorsan tönkre is tennék. A sok esetben oly hátrányos diafragmák 60 kiküszöbölésére irányuló kísérletek eddig túlnyomórészt nem sikerültek. A legtöbb eredményt a bejelentő egy korábbi talál­mányával érte el. Ez olyan berendezés, melynél a folyadéktartályban az elektró- 65 dák előtt át nem eresztő anyagból álló, maguk közt teljesen vagy részben elzár­ható csatornákat tartalmazó akadályok vannak, melyek egyrészt az iónokat meg­határozott pályákon kényszerművesen az 70 elektródákhoz vezetik, másrészt a csere­bomlási termékek visszadiffundálását megakadályozzák és egyúttal az elektrolí­zist megszakító, folyadéktömítő zárást tesznek lehetővé az elektródák előtt. Az 75 említett akadályok 7.3 elektródák előtt el­helyezett, az elektrolízis alatt többé-ke­vésbbé nyitott és a folyadék kezelésiének befejezte, illetve az anyagok kiválása után elzárható tolózsilipek. 80

Next

/
Thumbnails
Contents