111788. lajstromszámú szabadalom • Fából való kifalazás

Megjelent. 1935. évi március lió 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111188. szLA. — XlI/a. OSZTÁLY. Fából való kifalazás, különösen bányákhoz. Báron Beate bányavállalkozó neje Beuthen. A bejelentés napja 1934. évi május hó 24-ike. A találmány mindennemű vágatok vagy járatok céljaira, keresztvágatokhoizi való fejtés vagy vájáisi céljaira is, továbbá ra­kodónyílások, keresztsüvegek, gép-munka-5 terek, odorok, aknák és más bányászati ki falazások céljaira alkalmas, azonban egyéb, beltozaitalakú építményekhez, pl. alagutakhoz, tárnákhoz, hidakhoz és ba­rakkokhoz is használható kifalazás. A ta-10 Jálmány szerinti kifalazás egyes, gyűrű­szelktoralakú építötesitekből áll, amelylek köizibienső farétegek közbeiktatásával vagy enélkül egymásra helyezett, az illető vá­gathoz vagy járathoz képest sugárirány-15 ban fekvő, rövid körkereszitmietszötű fa­részek két csoportjából vannak összeál­lítva, mely farésizeket egymással tengely­irányú kitöltőfarészekkel kötjük egymás­sal össze, melyek merevítés végett kettő-20 sen is alkalmazhatók. Ez építőtesteiket a kerület irányában merevítően haitó össze­köitőelemiek alkalmazásával többé-kevésbé teljes kifalazó gyűrűkké egyesítjük, ami­vel a kifalazásnak befelé való törését 25 nagy hegynyomások esetére is meggátol­juk. A. rajzokon a találmány néhány meg­oldási példája látható. Az 1. ábra a találmány szerint létesített,, 30 teljes vágatkifalazást távlati ábrázolásban szemléltet. A 2. ábria hasonló kifalazás függélyes ke­] eszitmetisziete. A 2a. ábrán ez a kifalazás vízszintes 35 hosszmetszetben, a 2b. ábirán pedig egyes kifalazó testek valamivel nagyobb léptékben, távlati áb­rázolásiban láthatók. A 3., 3a., 3b., 3c., 3d. és 3e. ábrák a talpot sízabadon hagyó kifalazásnak az előbbi. 40 ábrákhoz hasomló nézetei, illetve metsze­tei. A 4—10. áblrák az építőtestek néhány kü­lönböző megoldási alakját távlati ábrázo­lásban szemléltetik. tö Mint különösen az 1.. 2a. és 3. ábráikból látható, a kifalazás többé-kevésbé teljes gyűrűtestekből tevődik össze, amelyeket egyes (1) kifalazó tesitek alkotnak, amint azt a 2b.. 3e. és 4—10. ábráik szemlélte- 50 tik. Magukat az (1) kifalazó testeket ak­ként állítjuk elő, hogy rövid, körkereszt­nieteizetű (2) farészeket (tartóbordákat) két csoporttá legymásría helyezünk és (8) szeglekkel vagy csavarokkal össziekötünk. 55 A keirelk farészeket közvetlenül vagy (3) fabetétek közibeiktaásával helyezhetjük egymásra. A fabetéteket a kerek (2) fa­részeknél célszerűen valamivel keske­nyebbre és esetleg lágyabb fából készít- 60 jük, továbbá előnyösen ékalakiím szab­juk, hogy a kellő ívalakot elérjük. A (3) fabetéteik elhagyása esetén a kerek (2) fá­kat megfelelően ékalakúra kell szabni. Egyébként a kiérek farészekeit faragodat 65 vagy faragatlan alakban használhatjuk. A kerek fa részek csoportjiait páronként, úgy építjük össze, hogy aziok a kész ki­falazásban, amint az kii! önösen a 2a. és 3d. ábrákból látható, egymástól bizonyos 70 távolságban fekvő gyűrűs testeket ered­ményezzenek. ajnielyek a kifalazásnak a hegynyoinást felvevő, tulajdonképeni me­revítő bordáit alkotják. Az egyes kerek (2) fákat harántirányú, kerek (4) fákkal 75 is összeköthetjük, melyek a kifalazás ki­töltését alkotják. Az összeköttetést célsze­rűen kapásokkal, szegekkel vagy csapos

Next

/
Thumbnails
Contents