111772. lajstromszámú szabadalom • Váltóáramforrásból táplált egy vagy több gáztöltéses kisütőcsövet tartalmazó telep

— 2 — állnak, míg másik végükben, pl. izzóka­tódából álló elektróda van. A kisiitőcső­ben gáztöltés, pl. kis nyomású neon van, melyhez, fémgőz,, pl. nátriumgőz leliest 5 adagolva. A kisütőcső, mely pozitív oszlopkisü­léssel dolgozik, háromfázisú transzformá­toron ált háromfázisú (2) hálózathoz- csat­lakozik. E- transzformátor primer teker-10 cse,lésének (3) fázisiai háromszög-kapcso­lásban vannak összekötve, míg szekunder tekercselésének (4) fázisai az (5) csiillag­háromszög-lkapcsoló segítségével ugy csil­lag-, mint háromszögkapcsolásban köthe-15 tők össze. Ha a kapcsolót balra fektetjük át a, fázisok csillagkapesolásban vannak, a kapcsolónak jobbra való átfektotése esetén pedig a fázisok háromszög-kap­csolásban vannak. Minden egyes (4) fázis 20 és arzi (1) kisütőcső ama szána között, .melyhez, eizlen fázis csatlakozik, kis (6) stabilizáló ellenállás van. A kisütőcső üzembehelyezésekoi" az (5) kapcsolót előbb balra fektetjük át, úgy 25 hogy a (4) fázisok csillagkapcsolásban vannak és a különböző kisülési pályákra nagy feszültségek kapcsolódnak. Miután a kisülést az, (1) csőben előidéztük, az (5) kapcsolót jobbra fektetjük át; így a 30 (4) fázisokat háromszög-kapcsolásiban kötjük össze és az (1) kisütőcsőbe lénye­gesen kisebb feszültséget vezetünk. A 2. ábrán látható telep az 1. ábra sze­rintitől abban különbözik, hogy a sze-35 kunder traaiszformá,tortekercselés (4) fá­zisai állandóan hároinszögkapcsolásban vannak, míg a primer transzformátorte­kercselés (3) fázisai az (5) kapcsolóval vannak öisszek öitve, úgy hogy tetszés sze-40 rint háromszög- vagy csillagkapcsolás­ban köthetők össze. A 2. ábra szerinti te­lep iizembehelyzéskor a kisütőcső gyújtá­sára a (3) fázisok hároinszögkapcsolásban vannak, a gyújtás megtörténte után pedig 45 a (3) fázisokat csillagkapcsolásra vált­juk á.it. A 3. ábrán látható telepnek három egyes (7) kisütőcsöve van, melyeket a (2) hálózat közvetlenül táplál. E csöveket á 50 gyújtásnál a (balra átfektetett) (5) kap­csoló segítségével háromszögikapcsolás­ban, rendes üzemnél pedig (jobbra átfek­tetett) (5) kapcsolóval csillagkapcsolás'­ban kötjük össze. A 4. ábrán látható telep, akárcsak a 2. 5£ (ábrán látható, oly háromfázisú transz­formátort tartalmaz, melynek primer te­kercselése háromszögikapcsolásiról csillag­kapcsolásra váltható át. A szekunder te­kercselés csilla gkaposiolásban összekötött 6C három fázisa a (8) egyen irány íitóosö vek anódáiva! van összekötve. Az egyenirá­nyítócsövek kaitódái valamennyien az egyenárammal táplálalndó (9) kisütőcső anódájához csatlakoznak, míg e cső ka- 6E tódája a (6) előtét-impedancián át a, sze­kunder transzformátorítekercselós csillag­pontjához van kötve. Nyilvánvaló, hogy a. találmányunk szerinti telep a kisütőcsövek oly sorát is 7t taintalmazhai ja, melyeknél a csövekre kapcsolódó feszültséget egyetlenegy át­váltássá 1 c sö kfcenth e t j ük. Szabadalmi igények: 1. Háromfázisú váltóáramú forrásból 7f táplált egy vagy több gáztöltéses ki­sö'tőcsöveit tartalmazó telep, azzal jel­lemezve, hogy a, teilep az áramforrást, vagy aizi áramforrás és a cső vagy csö­vek közé iktatott transzformátort, 8f vagy pedig a kisütőcsövet vagy ki­sütőcsöveket csillagkapcsolásról há­romszögkapcsolásira vagy fordítva, át­váltó kapcsolót tartalmaz,. 2. Az 1. igényben védett telep foganato- 8Í •sítási alakja, azzal jellemezve, hogy háromfázisú transzformátort és e transzformátor primer tekercselésének fázisait háromszögkapcsolásról csil­lagkapcsoláisra átváltó kapcsolót tar- g( talmaz. 3. Az 1. igényben védett telep foganato­sítási alakja, azzal jellemezve, hogy háromfázisú transzformátort és e transzformátor szekunder tekercseié- 9; sének fázisait csillagkapesolásról há­romszög-kapcsolásra átváltó kapcsolót tartalmaz. 4. Az 1. igényben védett telep foganatosí­tási alakja, azzal jellemezve, hogy há- y rom kisütőcsövet és e kisütőcsöveket h ár omsz ögkap csolásr ól csill a gkap cs 0 -lásra átváltó kapcsolót tartalmaz. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest. 111770

Next

/
Thumbnails
Contents