111772. lajstromszámú szabadalom • Váltóáramforrásból táplált egy vagy több gáztöltéses kisütőcsövet tartalmazó telep

Megjelent IÍK'5. évi március hó l(S-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 1117 7 2. SZÁM. — Vll/h. OSZTÁLY. Váltóáramforrásból táplált egy vagy több gáztöltéses kisütőcsövet tartalmazó telep. N. V. Philips' Gloeilainpenfabrieken cég1 Ei ndho v eii-beii (Hollandia). A bejelentés napja 1933. évi május hó 22-ike. Hollandiai elsőbbsége 1933. évi április hó 22-ike. A találmány egy vagy több gáztölté­ses kisütőcsövet tartalmazó oly telep, me­lyet háromfázisú váltóáramforrásból táp­lálunk. Gázt öltésen e. szabadalmunkban j nemcsak egy vagy több gázból, hanem egy vagy több gázból vagy gáz és gőz keverékéből álló töltést is érteni kell. Ily telepeit találmányunk szerint oly szervekkel látjuk el, melyek a kisülés 3 gyújtása után a telepben levő transzfor­mátor vagy ki,sütő csövek áramforrása kapcsolásának csillagkapcsolásról három iBizögkapcsolássá vagy fordítva való át­változtatása révén a minden egyes ki­j sütőcsőre kapcsolt feszültséget csökken­tik. Ily kisütőesövek üizemfeszültsóge lé­nyegesen kisebb gyújtási feszültségüknél. Ezt a feszültségkülönbséget rendszerint sorbakapcsolt ellenállási vagy önindukció ) veszi fel. Ellenállások alkalmazása atzzal a hátránnyal jár, hogy bennük a megle­hetősen nagy energiamennyiség haszná­lódik el, míg önindukciók alkalmazásá­nak az a hátránya, hogy a munka faktor i kicsinnyé válik. E hátrányokat találmá­nyunk rendkívül egyszerű módon kerüli el. Találmányunk szerint ugyanis pusz tán a csillagkapcsolásnak háromszögkap­csolásra vagy fordítva való egyszerű át­, alakítása a csövekre kapcsolódó feszültsé­giet a kisülés gyújtása után veszteségmen­tesen csökkenti. [Találmányunkat különböző módon le­het megvalósítani. Ha a telep három egyes kisütőcsövet tartalmaz, ezeket a gyújtásnál háromszög-kapcsolásban, ren­des üzemben pedig csillagkapcsolásban köthetjük össze. Az átkapcsolást az áram­forráson vagy az áramforrás és a kisütő­esövek között elrendezett transzformáló- 40 ron végezhetjük. Ha a telepeit, pl. három­fázisú generátor táplálja, a generátor fá­zisait a gyújtáskor csillagkapcsolásban, ia gyújtás után pedig háromszög-kapcso­lásban költhetjük összie. Háromfázisú 45 transzformátor alkalmazása, esetén a pri­mer tekerctselé^ti háromszögűkapcsolás­ról csillagkapcsolásra vagy a szekunder Iteketrcselést cs illagfcap cs olásr ól három­szög-kapcsolásra válthatjuk át. 50 Találmányunk különösen fontos egy vagy több olyan kisütőcsövet tartalmazó telepnél, mely csövek nehezen illó fém, mint nátrium, lithium, magnézium, zink, thallium, rubidium gőzét tartalmazzák. 55 E csövek üzembehe 1 y ez éséné 1 az ilyen fémgőz nyomása igen kicsiny. Rendsze­rint jó ideig tart, míg a kisütőesövek annyira felfülnek, hogy a fémgőz a ren­des üzemhez szükséges nyomásra tesz 60 szert. Ezen úgynevezett felfűlési időtar­tam csökkenthető lényegesen azizal, hogy az átváltást csillagkapesolásról háromszög­kapcsolásra vagy fordítva esak némi idő­vel a telep üzembehelyezése után végez- 65 zük. Ennek folytán a csövek előbb erősen túlterhelődnek, úgy, hogy a szükséges nagy hőmérsékletet rövidesen felveszik. Találmányunkat még részletesebben a rajz kapcsán magyarázzuk meg, mely 70 találmányunk négy foganatosítási példá­jának vázlatát mutatja. Az 1. ábrán látható telep fénykisugár­zásra való (1) kisütőcsöveit tartalmaz, melynek három szára van; e szárak az 75 egyik végen egymással összeköttetésben

Next

/
Thumbnails
Contents