111747. lajstromszámú szabadalom • Villamos kisütőcső közvetett fűtésű katódával

Megjelent 1935. évi március lio 16-án. MAGYAR KIRÁLYI li SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 111.747. SZÁM. — VIT/d. OSZTÁLY. Villamos kisütőcső közvetett fűtésű katódával. Egyesült Izzólámpa és Villamossági R. T. cég Újpest, mint az Elektrische Glühlampenfabriken Joli. Kreinenezky A. G. wieni cég jogutódja. A bejelentés napja 1933. évi október hó 7-ike. Ausztriai elsőbbsége 1932. évi október hó 8 ika. A közvetett fűtésű katódás villamos kisütőcsövek manapság szokásos kikép­zésű foganatosítási alakjainak, melyeknél a katóda emittáló rétegét felhevítő fűtő-5 szál a katódát, illetve a rendszerint fémes katódacsövecskét teljesen, vagy majdnem teljesen kitöltő szigetelőtestben van elhe­lyezve, vagy szíigetelőtestbe vagy köré van tekercselve, rádióvevőkészülékekiben 10 való használata esetén a vételnél gyakran zavaró zörejek lépnek fel. Ezek a zörejek nem lépnek íel, ha a kisütőcső katódája üreges és üregén keresztül a. katódát su­gárzás útján fűtő izzószál szabadon van 15 átvezetve. Az ilyen, csupasz izzószállal ellátott, üreges katódák ismert kivitelé­nek azonban az a hátránya, hegy az izzó­szál felület és a katódafelület közötti vi­szony igen kedvezőtlen, egyrészt azért, 20 mert a csupasz, izzószálnak viszonylago­san csekély sugárzó felülete van, más­részt azért, mert csupasz izzószál haszná­latánál a katóda üregének keresztmetsze­tét nagyra kell választani, hogy a katóda 25 és a fűtő szál közötti hátrányos, pl. köny­n yen rövidzárlatokat okozó érintkezést biztonsággal elkerülhessük. A találmány szerint az üreges katóda fenti elvének megtartásával a katóda fű-30 tésére egy vagy több rugóval feszített olyan izzószálat alkalmazunk, mely leg­alább részben, sugárzó felületét megna­gyobbító bevonattal, mely célszerűen szi­getelő, kerámiai anyagiból áll, van ellátva. 35 Minthogy az ilyen kerámiai bevonat egy­úttal szigetel, a katóda az izzószálat, ha annak a katódán belül fekvő részei ilyen bevonattal vannak ellátva, az eddig szük­ségesnél lényegesen kisebb távolságban veheti körül, anélkül, hogy rövidzárlat 40' veszélye állama fenn, mi szerkezeti és fűtőenergiiafogyasztásbeli szempontból igen előnyös. Az üreges katódában hajtűalakban, vagy zegzúgosan kifeszített izzószál cél- tö­szerűen nincs teljesen hosszában ilyen szigetelő bevonattal ellátva, hanem az egyes könyökökben ia fordulópont, vagy pontok környezetében csupasz, miáltal a találmány értelmében elérjük, hogy az 5a egyes, bevonattal ellátott ízzószálszaka­szok hőkiterjedésének nincs akadálya. A katóda kifogástalan működésére nézve fontos, hogy a katóda és az izzószál viszonylagos helyzete állandóan biztosítva 55 legyen, mely célból a találmány szerint az üreges katóda és a bevonattal ellátott izzószál viszonylagos (helyzetét két lemez­zel, vagy más távolságtartó szervvel, biz­tosítjuk, melyek közül az egyik a katódát, 60 a másik az izzószálat központosít ja. Eze­ket a lemezeket rugók tartják egymástól távol. A találmány további jellemzőit és a ta­lálmány szerinti csövet egy példaképeni 65 foganatosítási alakjában alantiakban rész­letesen ismertetjük. A csatolt rajz a találmány szerinti elektroncső egy példaképeni foganatosí­tási alakjának elektróda rendszerét mu- 70 tatja, még pedig az

Next

/
Thumbnails
Contents