111741. lajstromszámú szabadalom • Fonalkezelőkészülék

Megjelent 1935. évi március lió 16-án. MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111741. SZÁM. — XIV/a/1. OSZTÁLY. Fonalkezelőkészülék. J. & 1\ Coats Limited cég Paisley (Skócia). A bejelentés napja 1934. évi junius hó 21-ike. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1933. évi junius hó 23-ika. A találmány fonalkezelőkészülék. A találmány szerint egy áttörésekkel ellátott, egyik végén nyitott eső, amelyre fonalcsomagok dughatok rá oszlopsze-5 rűen, van a fonalcsomagok egy vonalba eső nyílásaiban elrendezve, mimellett a csomagoszlop teteje a eső nyitott végén túlnyúlik; a csőbe a csomagoszlop tete­jére felfekvő lemezből előálló szár nyú-10 lik, amelynek keresztmetszete az említett cső belsejénél kisebb és amelyet a cső belső falától egymástól bizonyos távol­ságban elrendezett távolságtartó szervek tartanak távol avégből, hogy valamely 15 közegnek a szár és a cső belső fala kö­zötti áramlását megengedjék. A rajzokon az 1. ábra fonálcsomagok szárítására való készülék oldalnézete, részben függélyes 20 metszete, mimellett az ábrázolásnál egyes részek eltávolítottaknak vannak feltün­tetve; a 2. ábra az 1. ábrán látható szerkezet felülnézete, amelynél egyes részek ugyan-25 csak el vannak távolit-va; a 3. ábra a fonalcsomagok képezte oszlopok egyikének felső végét mutatja függélyes metszetben, nagyobb léptékben; a 4. ábra a 3. ábra 4—4 vonala szerint 30 vett metszet. A rajzon feltüntetett készülék elsősor­ban fonalszárításnál való használatra van szánva és azt ily művelettel kapcsolat­ban ismertetjük, nyilvánvaló azonban, 35 hogy a készülék más célokra is használ­ható. Egyszerűség kedvéért az alábbiak­ban a kezelendő anyagot „fonal"-nak ne­vezzük: e kifejezés azonban oly tágan ér­telmezendő, hogy az nemcsak minden-40 nemű technikai értelemben vett fonalat. hanem technikai értelemben vett sodrott vagy cérnázott fonalat is magába foglal­jon. Az 1. és 2. ábrákon (1) az alapzat, ame­lyen a (2) légkamra van. E légkamra- 45 hoz a (3) vezetéken át forró levegő vezet­hető'. Szárító- vagy kezelőközegként itt egyszerűség kedvéért forró levegőt emlí­tünk, hangsúlyozzuk azonban, hogy a ta­lálmány nincs erre a közegre korlátozva. 50 A (2) kamra (4) teteje szintén alapot ké­pez, amely több függélyesen felfelé álló és áttörésekkel ellátott (5) csövet hord; ezeknek alsó vége a (4) alap nyílásain áthatol és (4) alaphoz van erősítve. Az 55 (5) csöveknek a (4) alaphoz való erősíté­sére a (4) alap alsó oldalához több (5') lemez van hegesztve, amelynek a (4) alap nyílásaival korrespondeáló csavarmenetes nyílása van; az (5) csövek mindegyike a 60 megfelelő (5') lemez nyílásának a falá­ban kiképezett csavarmenetekbe van csa­varva és így az alap megfelelő nyílásá­val össze van kapcsolva. Az (5) csövek a'só vége nyitott, úgy hogy a (2) kain- 65 rá,bői a forró levegő az (5) csövekbe ára­molhatik, azokban felszállhat és (6) nyí­lásokon át kiléphet. Mindegyik (5) csőre a (7) fonalcsoma­gok alkotta oszlop van ráhelyezve, amely 70 Jonalcsomagok a rajzon ú. n. „sajtok" (,.cheeses") alakjában vannak ábrázolva. Mindegyik (7) csomagnak központos nyí­lása van, amelyben (a rajzon csavarala­kúnak feltüntetett) összenyomható (8) 75 mag van. A rajzolt foganatosítási alaknál a fo­nalcsomagok számára kosár vagy tartány van, amely a nyílásokkal ellátott1 (10) i

Next

/
Thumbnails
Contents