111703. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a gyűrűben kétszer helyetesített tetrazolok előállítására

Megjelent 1935. évi mái'eius lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 111703. SZÁM. — IV/Tl/2. OSZTÁLY. Eljárás a gyűrűben kétszer helyettesi tett tetrazolok előállítására. Chinoiii gyógyszer és vegyészeti termékek gyára r. t. (Dr. Kereszty és I)r. Wolf) cég- Újpesten. A bejelentés napja 1933. évi szeptember hó 2-ika. Tetrazolok előállítására többféle eljá­rás ismeretes, mely eik nitrogén-hidrogén­saviból, vagy sóiból indulnak ki, amelyek oximok származékaival vagy ketonokkal 5 a gyűrűben kétszer helyettesített tetrazo­lokat létesítenek. Azt találtuk, hogy szerves alifás azid­származékok, melyek az azido-csoportot a lánc egyik végén hordozzák, míg a lánö 10 másik végén egy GN-esoport foglal he­lyet, izomer átalakulásnak (belső moleku­láris átrendeződésnek) vethetők alá, mely­nek eredménye a gyűrűben kétszer helyet­tesített tet rázol. 15 Az itt lejátszódó vegyíolyamat a követ­kező bruttoi-formulával tüntethető fel: (CHa )n -N -CN /N (CH3 )n \ N-N •N — N vagy általánosságban: N—N / CN R N •N / \ 0 / R I—N y •N 20 ahol R valamely egyenes vagy elágazó láncú alkilén-csoportot jelent. Ez az izomer átalakulás (belső moleku­láris átrendeződés) savas anyagok, mint kémsav, klórszulfonsav hatására már szobaihőmérsékleten is végbemegy. A 25-vegyíolyaanatot nagy hőfejlődés kíséri, ezért higítószer hozzáadásával és hűtés­sel mérsékelhetjük a folyamat hevességét. A fentebbi vegyifolyamat kiindulási ter­mékeihez többek közt úgy juthatunk, 30 hogy alkil-halogen cianidokat, pl. alkil-. halogén-w-eianidokat higítószer jelenlété­ben natrium-aziddal melegítünk. A nyers alfa-azido alkil-eianidot, amely rendsze­rint olaj, nem szükséges tiszta állapotban 35-elkülöníteni, mert minden tisztítás nél­kül is alkalmas az ismertetett vegyfolya­matra. A reakció-elegyből a terméket valamely ismert módon különíthetjük el. Pl. oly- 40 képen, hogy az alkalikussá tett reakció­elegyből a tetrazolt kloroformmal ki­vonjuk. Példák: 1. Trimetilen-tetirazol készítése: 110 s. r. nyers cü-azido-butironitrilt hi­gítunk 200 rész kloroformmal és keverés közben hozzáfolyat j uk 100 rész klórszul­fonsav 500 rész kloroformmal hígított ol­datához. A becsepegtetést úgy szabályoz­zuk, hogy a vegyíolyamat szobahőmér- 50 sékleten (20—30°) menjen végbe. Néhány órai keverés után száraz szódát adago­lunk a reakció-elegyhez, amíg lúgos lesz s azután a szervetlen sótömegről leszűr­jük. A szüredéket beszárítjuk; a maradék 55 alkoholból jól kristályosítható; a hozadék majdnem elméleti. Olvadási pont 110°. 2. 110 g azido-butironitrilt széntetrsv kloriddal higítva, hozzácsepegtetjük 125 cm3 tömény kénsav és 150 cm' széntetra- 60 klorid elegyéhez, miközben a hőmérsékle­tet 30°-on tartjuk. A reakció-elegyet jégre

Next

/
Thumbnails
Contents