111645. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet egymembrános gázmérőknél a mérési hibagörbe sülyesztésére

Megjelent 1935. évi február hó 15-én. MAGYAR KTRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 111645. SZÁM. — VIlVc. OSZTÁLY. Szerkezet egymembrános gázmérőknél a mérési hibagörbe sülyesztésére. Elster <fe Co. Aktiengesellschaft cég- Mainz. A bejelentés napja 1934. évi junius hó 19-ike. Németországi elsőbbsége 1933. évi junius hó 30-ika. Száraz gázmérőknél ismert jelenség az, hogy a mérési hibagörbe a terhelés növe­kedésekor süllyed, vagyis a gázmérő túl­terihel'ésénél túlkeveset mutat. Minthogy 5 mármost jelenleg" mindinkább arra törek­szenek, hogy a gázmérő terhelését, vagyis időegységenkinti fordulatszámát növel­jék, a fenti körülmény természetesen! kü­lönleges jelentőségre tett iszert és ennek 10 megfelelően ismeretessé váltak olyan megoldások, melyek segítségével a hiba­görbe süllyedő ágát ismét feljebb lehet vinni. Egymembrános gázmérőknél, melyek a 15 száraz gázmérők különleges típusát kép­viselik, ez okból például sok esetben lö­kethosszmérő számlálóműveket alkalmaz­nak löketszámlálók helyett. Megfigyelték mármost, hogy bizonyos határt meghaladó 20 túlterheléskor a mérő az ellenkező hibát tünteti fel. nevezetesen a hibagörbe e ha­tártól kezdve emelkedik, vagyis a mérő növekvő terheléskor túlsókat mutat. Ennek okai e gázmérőtípus szerkezeti 25 sajátosságaiban lelik magyarázatukat, így pl. egymembrános gázmérőknél a tér­fogat szempontjából arányos áttétel a membránról a számlálóműre az itt alkal­mazott emeltyű lengőmozgásai következ-30 tében csak nehezen érhető el. Ebben az esetben azonban a membránnak a terhelés növekedésétől előidézett járulékos lökete az arányosnál nagyobb mértékben hat a számlálóműre. Másrészt előfordulhat az 35 is, hogy a membrán, tömegének tehetet­lenségiénél fogva, növekvő terhelésnél és fordulatszámnál a normális holtponti helyzetein túlleng és a számlálóművet működteti anélkül, hogy a mérési tér az e lökettel 'regisztrált térfogatnak megfelelő gázmennyiséggel megtelt volna. Ezeknek és hasonló hibaforrásoknak folyománya­képpen egymembrános gázmérőknél a ter­helés' növekedtével a mérési hibagörbe fent vázolt emelkedése következhetik be. 45 A találmány olyan szerkezet, amely a hiba görbének ez t a szintén nemkívánatos emelkedését kiegyenlíti. E óéiból a mérő­membránnak olyan csillapítószerve van, mely annak mozgásait a -terheléssel nőve- 50 kedő mértékben gátolja. Ily módon a hibagörbe emelkedését előidéző okok ellen cselekszünk, úgyhogy a görbe emelkedő ága ismét lejjebb kerül. A csillapítószerv példaképpen olyan le- 55 het, hogy a mérőmembrán kény szerműve­sen kapcsolatos egy járulékos segédmem­bránnal, mely a gáztérrel vagy a külső levegővel csupán fúvókaszerű nyílás ré­vén összekötött kamrát zár el. A szűk nyí- 60 láson tehát a méréshez egyébként nem tartozó levegő vagy gáz áramlik ki-be; a fojtás növekvő fordulatszámnál szintén nő, úgyhogy a mérőmembráin mozgásá­nak kívánt gátlása bekövetkezik. 65 A mellékelt rajz egymembrános mérőt a találmány szerinti csillapító szerkezet egyik példaképpeni foganatosítási alakjá­val vázlatosan tüntet fel. Az egymembrános mérő (n) tokjában 70 ismert módon a (b) merevítő lappal ellá­tott (a) mérőmembrán leng. Az (e) lengő emeltyű egyrészt csuklósan a (b) laphoz erősített (d) bakkal, másrészt a mérőben ágyazott (f) tengellyel kapcsolatos. Utób- 75 bit a (g) lengő emeltyű és a (h) vonórúd az (i) segédmembránnal köti össze, mely a mérő tok belsejében elhelyezett (k) kam-

Next

/
Thumbnails
Contents