111644. lajstromszámú szabadalom • Pénzbeszedő készülék

Megjelent 1935. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI % SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111644. SZÁIL. — VIl e. OSZTÁLY. Pénzbeszedő készülék. Elster & Co. Aktiengesellschaft cég' Maiiiz. A bejelentés napja 1932. évi augusztus hó 6-ika. Az a lény, hogy a községi vagy állami hatóságok sokszor tulajdonosai vagy társ­tulajdonosai a gáz-, elektromos- vagy víz­műveknek stb., módot nyújt arra, hogy a 5 lakossághoz meghatározott vezetékeken el­juttatott ezeket a fogyasztási cikkeket, amelyekhez a telefon és a rádió is so­rolható, összefüggésbe hozzuk azoknak a díjaknak beszedésével, amelyekkel a la-10 kósok a községnek vagy egyéb közületnek adósai. Megakaszthatjuk például a gáz­szolgáltatást mindaddig, amíg a fél a tar­tozást, legyen az akár a korábbi gázhasz­nálatból fennmaradt tartozás, akár pedig 15 bármely más tartozás, pl. adóhátralék, ki nem egyenlíti. A találmány ilyen célokra alkalmas, va­lamely vezetékbe beépíthető pénzbeszedő készülék. Mint az már rendeltetéséből is 20 kitűnik, a készüléknek nincs köze a gáz, elektromos áram, víz stb. méréséhez, amit itt csak a világosság kedvéért kell külön kiemelnünk. A találmány az illető fogyasztási cikket 25 mérő számláló készüléktől teljesen füg­getlen önálló pénzbeszedő készülék, amely, ha a mérőkészülék (számláló) már meg­van, az előtt vagy mögött tetszésszerinti térbeli távolságra a fővezetékbe vagy a 30 fogyasztó számára nehezen nélkülözhető valamely mellékvezetékbe építhető. A pénzbeszedő készüléknek magában véve ismert módon oly zárószerve (sze­lepe, kapcsolója) van, amelyet kívülről tör-35 ténő pénzbedobással oly állásba hozunk, melyben az a fogyasztási cikket átbo­csátja, míg a zárószervet a cikk eladójá­nak zára alatt álló valamely folyamat is­mét oly helyzetbe nem hozza, amelyben 40 a szolgáltatás megszakad. A pénzbeszedésre mérvadó díjszabás sze­rint meg van a lehetősége annak, hogy egy bedobott pénzdarab teljes felhaszná­lása előtt további pénzdarabokat dobjunk be, amelyek a már nyitott zárószervnek 45 csupán további nyitvatartását idézik elő. Szintén a kívánt díjszabási rendszertől függ, hogy milyen folyamatot választunk arra, hogy a zárószervet a szolgáltatást megszakító helyzetébe vigye. 50 A zárószervnek átállítása a szolgáltatást megszakító helyzetbe különösen két, elvi­leg különböző módszerrel történhetik, és pedig (A) pénzbeszedő személy útján, aki­nek aztán ezt a műveletet egyenlő idő- 55 közökben (hetenkint, havonkint stb.) kell végrehajtania, vagy pedig (B) valamely mechanikai szerkezet (motor, óramű, tova­kapcsolómű, stb.) réven. A kézi átállítás, amelyet pénzbeszedő 60 személy végez, ismét kétféle módon tör­ténhetik, és pedig (I) közvetlenül kézzel, vagy pedig (II) közvetve, vagyis valamely más kezeléssel mechanikai összeköttetés­ben, előnyösen a pénz kiszedése után a 65 pénztartó visszahelyezésével. Az (AI) pont szerinti közvetlen kézi át­állítás "különösen kényelmesen és gyorsan végezhető oly beállító tárcsával, amely na­gyobbszámú pénzdarab egyszerre történő 70 bedobásához alkalmas és amely csak a tok­ajtó helyzetében fordítható el a hátra­lékos pénzdarabok számának megfelelő tetszésszerinti számú szögegységgel a zérus helyzetéből, még pedig kézzel, vagy a 75 pénztartó kiszedésével kapcsolatban ön­működően. A beállító tárcsát ez esetben úgy kell kiképezni, hogy az a zárószer­vet (szelepet, kapcsolót), úgy vezérelje, hogy az csak a beállító tárcsa zérushely- 80

Next

/
Thumbnails
Contents