111620. lajstromszámú szabadalom • Berendezés metadyn-rendszerű áramátalakítók fordulatszámának szabályozására

Megjelent 1935. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEI RAS 111620. SZÁM. — V/g/2. OSZTÁLY. Berendezés metadyn-rendszerü áramátalakítók fordulatszámának szabályozására. Ganz és Társa villamossági-, g"ép-, wagg-on- és hajógyár részvénytársaság- cég- Budapest. A bejelentés napja 1934. évi január hó 19-ike. A .találmány berendezés az ú. n. me­tadyn-rcind.szerű egyenáramú áramátala­kítók fordulatszámának szabályozására s az ismert berendezésekkel szemben, a tö-5 kéletesebb fordulatszabályozást egysze­rűbb és üzembiztosabb szerkezettel teszi lehetővé. A metadyn-átalakítók forgó elektromos gépek, mielyek az, állandó feszültség mel-10 lett felvett változó ánajmerőisségű telje­sítményt állandó erősségű és változó fe­szültségű teljesítménnyé változtatják. Egy ily átalakító lényeges része a forgórész (armatúra), melynek az egyenáramú di-15 namók armatúrájához hasonlóan, kommu­tátorhoz vezetett tekercselése van, úgy azonban, hogy a kommutátoron rendesen négy kefe csúszik, melyek közül kettő, normális módon diametrálisan egymással 20 szemben van elrendezve a primer áram­kör számára, a másik kettő pedig, egy másik kollektorátmérő végeinél egymás­sal szemben elrendezve, a szekunder áramkör, ill. áramkörök számára való. 25 Az armatúrát pl. egy segédmotor kon­stans fordulatszámú forgásban tartja. Az armaturatekeroselésben a primer kefé­ken átfolyó áram meghatározott irányú! primer mágneses fluxust hoz létre, ma-30 lyet az armatúra vezetői metszenek, mi­nek következtében ez utóbbiakban elektro­motoros erők indukálódnak és a sze­kunder kefékről változó feszültség mel­lett állandó erősségű áram vehető le. Az 85 armaturaáramokkal létesített mágneses fluxusok azi armatuirát körülvevő állóré­szen át záródnak, mely célszerűen úgy van kiképezve, hogy a mágneses erő­vonaláramlással szemben megnyilvánuló ellenállása csekély. ü) Az állórész legegyszerűbb formájában tekercselés nélküli, lehet azonban teker­cselése is, méllyel különböző mágneses fluxusok kelthetők, melyek a primer és szekunder armaturaáramokkal gerjesztett 45 fluxusokkal kombinálhatók, vagy változ­tathatók. Ily módon a gép elektromos és mechanikai működésmódja szabályozható. A tekintetbejövő állórésztekeroselések fő­leg a primer fluxussal közös tengelyű 50 „regulátor" (szabályozó) és a szekunder fluxussal közös tengelyű „variátor"­tekeroselés, melyek közül az utóbbit — célszerűen a metadynről táplált elektro­motorok gerjesztőtekercseivel sorbakap- 55 csolva — egy, a metadyn keféiről ger­jesztett s a következőkben „modulátor­nak nevezett, a metadyn tengelyére sze­relt gerjesztőgép látja el árammal, míg a szabályozóitekercselés egy, szintén al 60 metadyn tengelyén ülő, telítetlen mellék­áramkörű géppel, a „szabályozógéppel" sorban valamely független feszültségre van kapcsolva. E szabályozógép a meta­dyn terhelési állapotának megfelelően, 6r > hol motorként, hol generátorként műkö­dik, és feszültsége eszerint, hol kisebb, hol nagyobb, mint a független feszültség, minek következtében a szabályozó teker­cselésben is változó nagyságú és irányú 70 áiriam folyik, még pedig mindig úgy, hogy a metadyn eredő forgatónyomatéka közel zérus legyen. A szabályozógép, mint telíteitüein mellékáramkörü gép, fordula-

Next

/
Thumbnails
Contents