111611. lajstromszámú szabadalom • Folyadékmérő több forgathatóan ágyazott mérőedénnyel

Megjelent 1935. évi február hó 15-én. MÁGIÁÉ KIRÁLYI SZABADÁLMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 111611. SZAM. Vll/f. OSZTÁLY. Folyadékmérő több forgathatóan ágyazott mérőedénnyel. Siemens & Halske Aktiengesellschaft Berlin-Siemensstadt. A bejelentés napja 1934. évi január hó 15-ike. Németországi elsőbbsége 1933. évi február hó 27-ike. Folyadékt öm egek mérésére több forgat­hatóan ágyazott mérőedénnyel ellátott folyadékmérőket használnak, mely edé­nyek váltakozva megtelnek és kiürülnek. 5 Az ilyen folyadékmérőket mindeddig tel­jesem vagy nagyrészt fémekből készítet­ték, melyekeit a mérendő folyadékok, vagy az azokban levő gázok vegyileg megtámadtak. 10 A találmány szerint a hátrányt úgy küszöböljük ki, hogy valamennyi, a mé­rendő folyadékokkal vagy laizi azokból eset­leg .szabaddá váló gázokkal érintkező részt nem fémes anyagból készítjük. E 15 folyadékmérő erősen maró hatású folya­dékok, mint pl. savak vagy lúgok meny­n.yiségi mérésére is használható. A kérdéses részeket elsősorban célsze­rűen porcellánbál, vagy ahhoz hasonló 20 kerámiai arnyakból készítjük. Fémvegyü­letek, pl. néhány fémoxid vagy fémkar­bid is alkalmas, főként, ha azok égetés­sel zsugorítottak. Ilyen pl. a zsugorított kiorund. E részeket azonban préselt szi-25 getelőanyagbó 1 vagy hasonló műanyagok­ból is készíthetjük. Ha kívánatos, hogy a fólyadékmérő működését kívülről megr figyeljük, a mérőt teljesen vagy részben átlátszó anyagból, mint pl. üvegből, cel-Ionból, átlátszó préselt szigetélőanyagból vagy egyéb hasonló anyagból készíthet­jük. Az ábra a találmány példaképemi kivi­teli alakjaként ú. n. dcbmérőt mutat, 35 melynek két metszete az 1. és 2. ábra. Az (1) tokon (2) bevezető toldat és (3) kive­zető toldat van. A tokot (4) fedő zárja, mely tömítőgyűrű közbeiktatásával az (1) tokkal oldhatóan lehet összekötve. A tok 40 és a fedő pl. porcellánból vagy hasonló szilárdságú kerámiai anyagból van. A tokon belül pl. ugyancsak nem fémes anyagból való csavarokkal felerősített két (5) ágyazótest van. A tengielycsap­ágyak előnyösen alkalmas szén- vagy gra- 45 fitmasíszából vagy más nem fémes anyag­ból, mint pl. keménygumiból készülnek, melyhez szenet vagy grafitot adagolha­tunk. A csapágyfuratokban nyugszik (6') és 50 (6") csapjaival a (7) mérődob (6) tengelye, mely pl. poreellánszerű anyagból van. A mérődob ismeretesen sugárirányú (8) közfalakkal, pl. három kamrára felosz­tott, melyeik a dob kerületén (9) kifutó- 55 csatornákban folytatódnak. A kamrák belső (10) falait alkalmas helyeken (11) beömlőnyílások szakítják meg. A síugár­menti falakon (12) szellőztető nyílások vannak, ezekhez (13) szellőztető csator- 60 mák csatlakoznak, melyek a dobfal külső oldalán elrendezve, sugarasian irányulnak a közép felé. A dobtest merevííésére és előállításá­nak megkönnyítésére a mérődobot a dob 65 forgástengelyére merőleges (14) közfallal két részre osztjuk, melyek azonban, a köz­falban alkalmazott (15) nyílásokkal egy­mással közlekednek. A dob pl. úgy ál­lítható elő, hogy a két kagylóalakú felet 70 nyitott oldalukkal egymásfelé a (14) köz­fallal, pl. ragasztással, vagy kerámiai anyagból készült dob esetén összeolvasz­tással összekötjük. A (6) tengely befoga­dására a dob egyik oldalfalán (16) agy 75 van, melynek szabad vége a (14) közfalra támaszkodik. A (6) tengely a (16) agyban pl. (17) fedőgyűrűk alkalmazásával (18) ragasztóa nya ggal megerősített. A mérendő folyadékot a (2) bevezető 80

Next

/
Thumbnails
Contents