111603. lajstromszámú szabadalom • Készülék poralakú anyagok szórására

Megjelent 1935. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABAMIMT BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111603. SZÁM. — XVIII/a. OSZTÁLY. Készülék poralakú anyagok szórására. Czékly Jenő magánzó Budapest. A bejelentés napja 1984. évi junius hó 12-ike. A találmány készülék poralakú anya­gok, pl. fűszerek (só, paprika, bors) stb. szórására, mely akként szerkesztett, hogy abban egyidejűleg legalább kétféle por-5 alakú anyag egymástól elkülönítetten tá­rolható, mindegyik anyagtartánynak kü­lön adagoló eszköze van és az adagoló eszközök egy darabból, vagy több, egy­mással kényszerűen összekötött darabból to vannak. A találmány szerinti készülék két pél­dakénti kiviteli alakját a rajz ábrái met­szetben mutatják. Az 1. ábra oly kivitel metszete, melynél 15 két egymással szembefordított tartány, a 2. ábra oly kivitel, melynél két egymás mellett fekvő tartány van. A 3. ábra részletet mutat. Az 1. ábrabeli megoldásnál a csőalakú 20 (11) burkolat belső tere három rekeszre osztott. Ezek közül a (12) és (13) rekeszek, melyeket csavarmenettel ellátott (14) és (15) dugók zárnaik le, a poralakú szó­randó anyag befogadására valók. Ezeket 25 egymástól, illetőleg a közöttük fekvő (18) tértől (16) és (17) rekeszfalak különítik el. Mindhárom rekeszen és azok falain rúd­alaikú, alternatíve mozgatható (19) ada­goló eszköz hatol át, melynek középső ré-30 szét a részben a (16) és (17) rekeszfalakra, részben az átmenő rúd e helyen kiképe­zett (10) és (20) vállaira felfekvő (21) rugó támasztja alá. A felvett példában a (19) rúd körkeresztmetszetű és a (16, 17) re-35 keszfalakban, valamint a (14, 15) dugók­ban lévő furatokba akként illeszkedik, h'ogy a (12) és (13) tartányokat tömíti. A (19) rúdnak a (14, 15) dugók felé eső végeiben, amelyek a rajzolt középhely-40 zetben a (12), illetőleg (13) tartányokban vannak, (22), illetőleg (23) vályúkat ké­peztünk ki. A tartány belsejében levő por­alakú anyag © vályúkat kitölti és a (19) rúd megfelelő irányú eltolásakor a vályú a (14), illetőleg (15) dugón átjutva, a 45 benne levő anyagot a tartányból kiszál­lítja és az a dugón kívül jutva, a vályú­ból kihull. E kiszórás végett a rúd másik végét a rugó ellenében benyomjuk. Pl. ha a (12) tartányból kívánunk anyagot szórni, 50 akkor a (19) rúdnak a (13) tartányból ki­álló végét nyomjuk be. A rúdra kifejtett nyomás megszűnte után a (21) rugó a (19) rudat az 1. ábrabeli középhelyzetbe visz­szavezeti. 55 A (19) rúdnak a (22), illetőleg (23) vá­lyúktól a rúd közepe felé eső törzsében még további kimetszéseket alkalmazha­tunk. Két ily kimetszés profilját a 3. ábra nagyított léptékben mutatja. A gyűrű- 60 alakú (24, 25) kimetszéseket határoló fe­lület (26) része a rúd (27) palástjához de­rékszög alatt csatlakozó sík felület, míg az ehhez csatlakozó (28) felületrész cél­szerűen görbe. E kiképzés célja az, hogy a 65 rúdnak a (29) nyíl irányában való eltolá­sakor a (26) sík felület, mely a mozgás irányára merőleges, a tartányban levő anyagnak esetleg összeállott tömegeit szétnyomja, illetőleg fellazítja, míg a fel- 70 lazított anyag a rúdnak a (30) nyíl irá­nyában való visszafelé mozgásakor ezen a felületen elcsúszik és a (22) adagoló vályú közelében marad. A 2. ábra szerinti megoldás az 1. ábra- 75 beli készüléktől abban különbözik, hogy annál a két tartány nincs egymással szembe fordítva, hanem a kettő egymás­sal párhuzamos és szórónyílásaik ugyan­azon az oldalon vannak. Itt is mindegyik 80

Next

/
Thumbnails
Contents