111592. lajstromszámú szabadalom • Gáztöltéses elektromos kisütőcső

Megjelent 1935. évi február lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111592. szám. — VH/h. osztály. Gáztöltéses elektromos kisütőcső. N. V. Philips' Gloeilampenfabriekeii cég- Eindhoven-ben (Hollandia). &. begeleutés napja 1933. évi junius hó 20-ika. Hollandiai elsőbbsége 1933. évi junius hó 2-ika. Gáztöltéses elektromos kisütőcsöben levő izzóelektródát bizonyos körülmények között tudvalevőleg a kisülés maga he­vítheti az elektronemisszióhoz szükséges 5 magas hőmérsékletre. Ennek előnye, hogy a hevítőáram szolgáltatására külön áramforrásra szükség nincs. Ezenkívül az áramibevezetőknek sem kell hevítőáramot vfizetniök, tmely gyakran jelentékeny 10 erősségű, így a beolvasztási helyeknek azrt a náha igen erős fel'hevülését is el­kerüljük, amelyet a hevítőáram idézhet elő Az említett izzóelektróda némely eset-15 ben kompakt (testből, pl. báriumoxid és wolframrészecskék keverékéből áll. Ezt a testet azután árambevezetővel látják el. Ha azonban lehetővé kívánják tenni azt, hogy az elekródát a cső előállítása so-20 rán könnyen lehessen fűteni, ami pl. a kigázosításhoz vagy az elektronokat emit­táló anyag képezéséhez szükséges lehet, két sarkhuzallal ellátott, huzalalakú elek­tródát alkalmaznak. A normális üzemben 25 azután a két árambevezetőt egymással összekötik. Megállapítottuk, hogy az olyan huzal­alakú izzóelektróda alkalmazásánál, ame­lyet maga a kisülés hevít, a kisülés lé-30 nyegileg az elektróda egyik végéről in­dul ki. Ha az ilyen elektróda pl. csavar­alakú huzalból áll és ha az elektróda csavarának tengelye a kisülési pálya irá­nyában van, amikor is a kisülési pályára S5 néző elektródavég sarkhuzala a csavar belsején át vagy a csavaron kívül lehet kivezetve, azt fogjuk megállapítani, hogy a kisülés előnyösen az elektródának em­lített, a kisülési pályára néző végére há­rul. Eibben az esetben az áram túlnyomó 40 része útját ezzel az elektródavéggel össze­kötött sarkhuzalon át veszi, mivel ezen út ellenállása a csavaralakú elektróda ellenállásához képest kicsiny. Ily módon a tulajdonképpeni izzóelektródának csak 45 kis része hevül fel erősen. Einnek követ­kezménye, hogy ez az izzóelektródarész szenvedi a legerősebb támadást. Ha ez az elektródavég törik, a csatlakozó sarkhu­zal erős támadást szenved, ami többnyire 50 a beolvasztási hely törését igen rövidesen előidézi. Az esetben is, ha a csavaralakú elek­tróda tengelye a kisülési pályára merő­leges, megállapítható az, hogy a kisülés 55 lényegileg az elektróda egyik végéről in­dul ki, ami szintén az előbbieknek meg­felelően aggályos. Találmányunk célja a jelzett hátrány kiküszöbölése, illetve csökkentése és a 60 kisüléssel hevített huzalalakú izzóelek­tróda oly szerkezetének létesí tése, mely a kisütőcső élettartamának növekedését eredményezi. Találmányunk szerint a huzalalakú 65 izzóelektróda oly alakítású és elrende­zésű, hogy a kisülési pályára az izzóelek­tróda közepe néz, azi izzóelektróda áram­bevezetőhuzalai pedig egymással össze vannak kötve. Az elektróda pl. csavar 70 alakjában tekercselt, V-alakú huzalból állhat, melyet a csőben úgy rendezünk el, hogy a V csúcsa a kisülési pályára irá­nyul. Ha ekkor a kisülés ezen a csúcson megy végbe, az áram az elektróda mind- 75 két felét átjárja, aminek következménye,

Next

/
Thumbnails
Contents