111578. lajstromszámú szabadalom • Ágyneműtartós fekvőbútor

Megjelent 1935. évi február lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI <áíjlll|í SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 111578. szám. — VIlIc/. osztály. Ágyneműtartós fekvó'bútor. Segner József kárpitosmester Kecskemét. A bejelentés napja 1934. évi március hó 31-ike. Fekvőbútoroknál az ágynoműtartót ed­dig a fekvőfelület alatt képezték ki. Ez a megoldás a fekvőbútor előállítását költ­ségessé tette, mivel a favázhoz különleges 5 faszerkezetet és vasalást kellett alkal­mazni, azonkívül a kárpitozott, súlyos fekvőrész felnyitása és hosszabb időn át való nyitvatartása nagyobb erőt igényelt és körülményes, nehézkes munkát adott. 10 A találmány szerinti fekvőbútornál az ágyneműtartó nem a fekvőrész alatt, ha­nem a fekvőbútor fejtámlája alatt vagy pedig, szükség esetén, a fejtámla és a láb­tartó alatt van. Ezáltal az ágynemű a 15 fekvőrész felnyitása nélkül helyezhető az ágyneműtartóba illetve vehető ki a tar­tóból. E munka nagyobb fáradtságot nem igényel és az ágynemű a fekvőrészről közvetlenül rakható a tartóba, ellentétben 20 az eddigi ágyneműtartós fokvőfcútorokkal, melyeknél a felnyitható fekvőrészről az ágyneműt először le kellett rakni és csak a fekvőrész felnyitása után lehetett azo­kat a tartóba helyezni illetve a tartóból 25 való kiszedésnél az ágyneműt először ki kellett rakni és csak azután lehetett az ágy megvetéséhez a fekvőfelületre he­lyezni. Előnye még a fekvőbútornak, hogy a 30 fekvőrész kerete a legegyszerűbb szerke­zetű lehet és így olcsón állítható elő, to vábbá az ágyneműtartó külön készíthető és így szállítása könnyebb. A két bútor­rész zárószerkezettel kapcsolható egymás-35 hoz, miáltal azok csak kulcs segélyével bonthatók szét. Szükség esetén azonban a két bútorrész egybe is építhető. A csatolt rajzon a találmány példa­képpen felvett kiviteli alakja van feltün-40 tetve. Az 1. ábra a. fekvőbútor elölnézete, a 2. ábra a fekvőbútor felülnézete, a 3. ábra két ágyneműtartóval ellátott fekvőbútor elölnézete, a 4. ábra pedig nagyobbméretű hosszmet- 45 szét a 2. ábra A—B vonala mentén. (a) a fekvőbútor fekvő része, mely a (b) lábakon nyugvó, ismert, tetszés szerinti keretre van szerelve. Az (a) fekvőrészhez a (c) ágyneműtartó-szekrény van kap- 50 csolva, melynek felnyitható fedele (d) fej­tartóvá van kiképezve. A (d) fejtartó az (e) pánt körül nyithatóan van a (c) szek­rényhez szerelve és (f) zárószerkezettel van ellátva, mellyel lezárható (4. ábra). 55 Az (a) fekvőrész és a (c) ágyneműtartó­szekrény szétvethető módon és pedig, cél­szerűen, zárószerkezettel van egymáshoz erősítve. Az (a) fekvőrésznek a (c) szek­rény falához simuló felületén (g) záró- 60 horog van megerősítve, amely a (c) szek­rény falán át, annak belsejébe nyúlik, míg a szekrény belsejében a (g) záróhorog rögzítésére (h) zárószerkezet van. Az (a) fekvőrész (b) lábának rögzítésére a szek- 65 rényhez (i) kengyel van erősítve, azonban a kengyel helyett bármilyen más tartó­szerv is alkalmazható. Szükség esetén az (a) fekvőrésznek nem­csak a fejrészéhez, hanem a lábtartóré- 70 széhez is alkalmazhatunk (c) ruhatartő­szekrényt, amelynek az (e) pánt körül fel­nyitható (j) fedőlapja lábtartóul vagy könyöktartóul van kiképezve (3. ábra). A 4. ábrán feltüntetett kivitelnél az (a) 75 fekvőrész a (c) szekrény belsejében felsze­relt (h) zárószerkezettel van a (c) szek­rényhez kapcsolva és így a fejtartóul ki­képezett (d) fedélrész lezárása után a (c) szekrényrész az (a) fekvőrésztől nem kap- 80

Next

/
Thumbnails
Contents