111555. lajstromszámú szabadalom • Eljárás villamos fűtőkészülékek tekercselésének előállítására

3leg,jeleat 1935. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111555. SZÁM. —• Vll/g. OSZTÁLY. Eljárás villamos fűtőkészülékek tekercselésének előállítására. Magyar Siemens-Schuckert-Művek Villamossági Kész véoy társaság Budapest. A bejelentés napja 1933. évi augusztus hó 18-ifea. Villamos főzőlapoknál alkiailimiaztak rn'ár oly fűtőtekercseléBeket, amelyek -a íűitőlemez alsó oldalán szigetelő anyagba ágyazottak. ..Nagyobb teljesítmények el-5 érése végett a főzőlapok alsó oldala bor­dákkal ellátott és a fűtőveizeték kéit-két borda közötti barázdában élére állítva meander- vagy zeg-zugos tekercselés­ként beágyazcíit. A zeg-zugos tekencselés 10 pl. két, játékkal ágyazott fogaskerék­párral készíthető. Einnelk azonban >az a hiáitránya, hogy az. aránylag vékony dró­tok túl erős igénybevétel folytán a fo­gaskerekek összeérétetkor bevágédnak, a ,15 drótker,es.atmetBizeit- csökken és a gyengí­tett helyeken időnkénti túlterhelésnél a drót éltéig. A .zeg-zugos, tekercselés úgy is előállítbaitó, hogy a drótot lökésszerűen mozgatott fogaskerék fogai köré hur-20 kóljuk és a kész .tekiercsst a fogaskerék mozgatja továibb. Más eljárás szerint a drótot két görgő fogja meg és tartja, majd a lengő emelőkar a drótot laposan a ,görgők közé fekteti és kissé tövanriozr 25 gátja, ezután pedig 180°-^al áthajlátja,. A találmány szerinti eljiárá&nál a zeg­zugos tekercselés képzésénél éls tovamoz­gatélsónáli fogaskerekek alkalmazását el­kerüljük és oly egyszeírű és könnyű be-30 rendezést alkalmaztunk. amely gyors elő­állítás ímell'eitt, káros benyomódások nél­kül egyenletes meandertekercselést ered­ményez. Az eljárás abban van, hogy két, lengő 35 emel ők ön elhelyezett, kiölcsömöson el­mozgó tekerciselő fogait alkalmazunk, amelyek közül az elülső fog, ame.Tv .köré a tekercselésnél a fűtődrótot hurkoljuk, visszaimicizjgásnál a tekercset, továbbmoz­gatja, míg az ezalatt előremozgó másik 40 tekercselő fog a következő tdkereísmene­tidt veszi feil és ezután ie,z végai a tekercs mozgatását. Ab 1—3. ábrák oly páldaiképeini beren­delést mutatnak, amellyel a találmány 45 szerinti eljárás foganatosítható. A (11) aisiziíalon (12) csapágyban (14) lengőkeret függőleges ,(13) tengelye csapágyazott, mely felül a (15) vezető görgőt hordja. A (15) görgővel azonos 50 síkban a vezető és telkeircsalő (17) görgő van, amelyet ugyancsak (14) lengő ken­gyelen alkalmazott (16) tartó ihord. A (18) drótot kiésztetesévéről (13) tengelyre merőleges, a tengely fölött levő vezető- 55 nyílásion át (15) .és (17) görgőkön iker ész­tül (31) és ,(32) tekenciselőifogakhoz vezet­jük. Az 1. ábra (14) lengő kengyelt (17) görgővel egyik határhelyzetében elölné­zetben mutatja. A 3. ábrából látható, 60 hogy >a (17) ,teker,es'elő görgő a nyilakkal jelzett 180°-os lengéseiket végzi. A lemgőkeirék ilyen mozgatásária a kengyel (13) tengelye i(19) fogaskerékkel kapcsolt, amelyet (20) fogasív bajt meg. 65 A fogasív (21) kétkarú emelőn van. A kétkarú emelő (22) állványrészen függő­leges tengely körül forgathatóan ágya­zott. A kétkarú emelő szabad végién (25) csapon forgatható (24) görgő van, amié- <0 lyet egyenletesen hajtott (27) henger (26) hornya vezet,, m,imiellett pil. a hengeir !20°-ios elfordulása közben a görgő egyik ha tárhlel vzetébem megtartott — miköz­ben a (20) fogasív nyugalomban van — 75 és a heng er 60°-os el forgása közben

Next

/
Thumbnails
Contents