111552. lajstromszámú szabadalom • Oldható zárószerkezet palackokhoz és más tartályhoz

3leg,jeleat 1935. évi február hó 15-én. M AGYAR KIK Á L YI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111553. szám. — xvm/d. osztály. Oldható zárószerkezet palackokhoz és más tartályhoz. Kontroll A. G. cég Zürich (Svájc). A bejelentés napja 1934. évi május hó 11-ike. Németországi elsőbbsége 1934. évi február hó 16-ika. A találmány zárószerkezet mindenféle tartályhoz és különösen olyan zárószerke­zetes tartályokhoz, melyeknél a záró­részek a tartályról teljesen leoldhatok és 5 azon ismét megerősíthetők. A találmány célja olyan zárószerkeze­tet létesíteni, mely könnyen zárható és nyitható ós zárt állapotban mégis erős nyomással szorul a tömítőfelületre. A ta-10 lálmány további célja a zárószerkezetnek tetszetős külsőt adni, továbbá az, hogy a zárószerkezet egészségügyi szempontból kifogástalan legyen és külön csomagolást, pecsételést, kupakolást stb. megengedjen. 15 A találmány értelmében a kitűzött fel­adatot úgy oldjuk meg, hogy a tömítő­korongot (parafát, gumit, vagy más efé­lét) tartó, az elzáró karimára borított szervben (elzáró kupakban) nyitott, ru-20 galmas feszítő- vagy - szorítógyűrűt, a tartószervnek befelé nyitott vezetékeiben rendezünk el, mely radiális irányban szabadon elmozdulhat ós a szorítógyűrűt az elzárókarimára szorító eszközöket al-25 kalmazunk, hogy a tartószerv a tömítés­sel együtt nagy nyomással szoruljon, illetve nyomódjék a nyílás felső szélére; a szorítógyűrűt ebben az elzáró helyzet­ben bármilyen tetszőleges berendezés meg-30 feszített állapotban tartja. A szorítógyü­rűnek a tartályra való nyomása (feszí­tése) többféleképen történhetik, pl. az el­záró szerveknek a szorítógyűrű szabad végeire hatásos ékszerű felületeivel vagy 35 bütykös üregeivel. Az elzárószerv lehet eltolható vagy forgatható kupak, hüvely vagy kulcs, emelő vagy máseféle. A találmány különféleképen foganato­sítható. A feszítőgyűrű szorító hatását -40 azonban valamennyi kiviteli alaknál el­tolható vagy forgatható kupakkal, hü- • vellyel vagy kulccsal létesítjük és a záró­fedelet így szorítjuk a tartály tömítő­felületére. A mellékelt rajz a találmány néhány 45. példakénti foganatosítási alakját szem­lélteti, még pedig az 1. ábra a palack nyakát hosszmetszet­ben a zárókupakkal, amikor is a záró ré­szek a rajz baloldalán a záróhelyzetben, 5o< a rajz jobboldalán közvetlenül a zárást megelőző helyzetben láthatók, a 2. ábra a zárókupak oldalnézetét be­ágyazott feszítő- vagy szorítógyűrűvel. A 3. ábra a zárókupak további példakénti 55-foganatosítási alakja, részben oldalnézet­ben, részben metszetben, a 4. ábra a 3. ábra IV—IV vonala menti metszet. Az 5., 6. és 7. ábra a zárókupak további ki- 60' viteli alakját mutatja oldalnézetben, ten­gelyirányú metszetben, illetve a 6. ábra VII—VII vonala menti metszetben. A 8. ábra bőnyílású tartály hosszmet­szete. A 65. 9. és 10. ábra a zárókupak metszete és oldalnézete. A 11. ábra az új zárószerkezettel felszerelt bádogkannát mutat. A 12.. 13., 14. és 15. ábra a feszítő- vagy 70-szorítógyűrű vezetékének egy-egy kiviteli alakja metszetben. Az 1. és 2. ábrákon szemléltetett kiviteli alakot az (1) palaoknyakkal kapcsolatban írjuk le, mely felül a (2) karimában vég- 75 ződik. A (3) zárófedél a puha, korong­alakú (4) tömítéssel a (2) karimán nyug­szik. A (3) zárófedélnek a (2) karimát kö­rülvevő hengeralakú (5) köpenye van. A (3) fedél alsó vége közelében elhajlított 80

Next

/
Thumbnails
Contents