111547. lajstromszámú szabadalom • Kitöltőkészülék szilárd anyagokat lebegő állapotban tartalmazó folyadékokhoz

3leg,jeleat 1935. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI m SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRAS 111547. szám. — IY/i. osztály. Kitöltőkészülék szilárd anyagokat lebegő állapotban tartalmazó folyadékokhoz. Friedrich Jakab utazó Budapest. A bejelentés napja 1933. évi október hó 16-ika. Szilárd anyagokat lebegő állapotban tartalmazó folyadékoknak, pl. tisztítósze­reknek a kitöltésére, eddigelé használatos készülékeknek rendes csapjuk van, mely-5 nek az edény falától a zárószervig terjedő része rendesen eltömődik, s így a készü­lék hasznavehetetlenné válik. Azonkívül o készülékeknek kavaróműjük sincs, ami­vel a folyadékban lebegő szilárd anyag-10 nak a leülepedését meg lehetne akadá­lyozni. E hátrányok a találmány szerinti ki­töltőkészüléknél nincsenek meg, mert an­nak tartálya egyrészt kavaróművel van 15 ellátva, mely a folyadékban lebegő szi­lárd anyagnak a leülepedését meggátolja, másrészt a kitöltőcsap zárószerve nem a csapban, hanem a csapnak a tartályba való torkolatánál van elrendezve. így a 20 zárószerv mindig tiszta marad, úgyhogy a csap nyitásánál az előzetesen kavaró­művel felkavart folyadék akadálytalanul kifolyhat. A csap zárószerve pl. szelep vagy csap-25 pantyú, mely a tartály belsejébe nyúlik. De lehet a zárószerv pl. tolóka is, mely a tartály fala, ill. feneke mellett mozgat­ható. Mivel alól több szilárd anyag ülepedhe-30 tik le, a kavarómű alsó szárnyainak át­törései vannak, a jobb kavarás elérésére. A rajz a találmány szerinti kitöltő­készülék példaképeni kiviteli alakját mu­tatja, az 35 1. ábra a készülék függőleges hosszmet­szete, a 2. ábra a kitöltőcsap egy második, a 3. ábra pedig a kitöltőcsap egy harma­dik kiviteli alakját mutatja. (1) a kitöltőkészülék tartálya, amelyben 40 a (2) függőleges tengelyen a (3) kavaró­lapátok vannak megerősítve. Az alól levő (3) lapátoknak (4) áttöréseik vannak, a jobb kavarás céljából. A (2, 3) kavarómű­vet az (5, 6) fogaskerékáttétel révén a (7) 45 fogantyúval forgathatjuk, de magától ér­tetődik, hogy a kavaróművet tetszőleges más módon, kézi- vagy géperővel is hajt­hatjuk. Az (1) tartály oldalfalán, ill. fe­néken a (8) kitöltőcsap van, melynek (9) f,o zárószerve a (8) csapnak az (1) tartályba való torkolatánál van elrendezve. Az 1. és 2. ábrán feltüntetett kivitelnél a (9) záró­szerv szelep, ill. csappantyú, mely az (1) tartály belsejébe nyúlik; e (9) zárószervet 55 a (10) forgóemelő révén a (11) fogantyú­val nyitjuk, ill. zárjuk. A 3. ábrán feltün­tetett kivitelnél a (9) zárószerv egy tolóka, melyet a (12) rúddal a tartály fala, ill. feneke mellett mozgathatunk. 60 Szabadalmi igények: 1. Kitöltőkészülék szilárd anyagokat le­begő állapotban tartalmazó folyadékok­hoz, jellemezve kavaróművel ellátott tartállyal és olyan kitöltőcsappal, 65 melynek zárószerve a tartályba való csaptorkolatnál van elrendezve. 2. Az 1. igényben védett készülék fogana­itosítási alakja, azzal jellemezve, hogy a zárószerv a tartály belsejébe nyúló 70 szelep vagy csappantyú.

Next

/
Thumbnails
Contents